343/2022 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Částka: 157 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. listopadu 2022 Autor předpisu:
Přijato: 2. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

298/2022 Sb.;

Výchozí předpisy

458/2000 Sb. - k provedení;

CZ-NACE

35;

Normy

ISO 50001-3;

Předpisy EU

2003/361/ES;
Původní znění předpisu
Zavřít

343

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. listopadu 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb. a zákona č. 287/2022 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, se mění takto:

1

§ 2 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Stanovené ceny elektřiny a plynu podle § 3 odst. 1 až 4 se dále uplatní pro dodávku elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance podle § 12a energetického zákona zákazníkům uvedeným v § 4. Pro dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance zákazníkům neuvedeným v § 4 nebo zákazníkům nesplňujícím věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny podle § 6 se uplatní cena stanovená způsobem podle § 3 odst. 8.

(6) Pokud dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa zákazníka výrobce elektřiny nebo výrobce plynu, použijí se ustanovení tohoto nařízení týkající se obchodníka s elektřinou nebo s plynem obdobně.

2

§ 3 odst. 5 se doplňuje věta Sjedná-li zákazník smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávek plynu podle právního předpisu upravujícího zajištění dodávek plynu a jedná se o dodávku plynu, u které se cena za dodávku plynu podle odstavce 2 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru plynu nebo dodávku plynu, na kterou se neuplatňuje cena plynu podle odstavce 2, stanoví se cena za dodávku plynu pro zbývající hodnotu odběru plynu jako součet ceny plynu za MWh ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro obchodní zónu Česká republika pro den dodávky plynu a částky 250 Kč/MWh..

3

§ 3 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

(6) Sjednal-li obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem nebo určený dodavatel plynu se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu za podmínek podle § 19g energetického zákona nebo podle jiného právního předpisu upravujícího zajištění dodávek plynu se způsobem určení ceny přímo závislým nebo odvozeným od změn ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem, stanoví se složka ceny elektřiny nebo plynu v Kč/MWh nad cenu elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem ve výši

a

350 Kč/MWh v případě dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí,

b

250 Kč/MWh v případě dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí,

c

250 Kč/MWh v případě dodávky plynu do odběrného místa zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem, nebo

d

150 Kč/MWh v případě dodávky plynu do odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem.

(7) Cena za dodávku elektřiny nebo cena za dodávku plynu u smluv sjednávaných podle odstavce 6 nesmí za zúčtovací období přesáhnout cenu za dodávku elektřiny nebo cenu za dodávku plynu stanovenou podle odstavce 1 nebo 2.

(8) Nastane-li některá ze skutečností podle § 12a odst. 2 energetického zákona a nejedná se o dodávky elektřiny zákazníkům uvedeným v § 4 nebo nesplňujícím věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny podle § 6, stanoví se pro dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance cena elektřiny jako součet ceny elektřiny za MWh dosažené na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou v obchodní hodině skutečné dodávky a částek v Kč/MWh stanovených pro hladinu připojení odběrných míst zákazníků v odstavci 6.

4

§ 4 odst. 1 písm. b) se za bod 1 vkládají nové body 2 až 4, které znějí:

2

veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 nebo se jedná o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec,

3

státním podnikem, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou tiskovou kanceláří,

4

sportovní organizací zapsanou v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací,

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 5 až 8.

5

§ 4 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 9, který zní:

9

poskytovatelem veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě,

6

§ 4 odstavec 2 zní:

(2) Nejedná-li se o dodávky elektřiny zákazníkovi podle odstavce 1, vztahuje se cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 dále na

a

80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny v odběrném místě podle § 5, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem1), a

b

veškeré dodávky elektřiny do odběrného místa, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o odběr elektřiny zákazníkem, který je spotřebitelem.

7

§ 4 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se za slovo velkoodběratel vkládají slova , s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny.

8

§ 4 odst. 3 písm. b) se za bod 1 vkládají nové body 2 až 4, které znějí:

2

veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec,

3

státním podnikem, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou tiskovou kanceláří,

4

sportovní organizací zapsanou v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací,

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 5 až 8.

9

§ 4 odst. 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 9, který zní:

9

poskytovatelem veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě.

10

§ 4 odst. 4 písm. a) se slovo stanovené a slova které je zařazeno do kategorie střední odběratel, zrušují.

11

§ 4 odst. 4 písm. b) se slova které je zařazeno do kategorie střední odběratel, zrušují.

12

§ 5 odst. 2 se za slovo stanoví, vkládají slova nebo je-li skutečná hodnota odběru elektřiny za kalendářní měsíc vyšší než nejvyšší měsíční hodnota odběru stanovená podle odstavce 1,.

13

§ 5 odst. 4 se za slova překročí stanovenou hodnotu odběru elektřiny vkládají slova nebo jedná-li se o nejvyšší měsíční hodnotu odběru podle odstavce 2.

14

§ 5 odst. 5 se slova kategorie střední odběratel zrušují a za slova překročí stanovenou hodnotu odběru plynu se vkládají slova nebo jedná-li se o nejvyšší měsíční hodnotu odběru podle odstavce 2.

15

§ 5 odst. 7 se slovo poměrná nahrazuje slovem poměrnou.

16

§ 6 odst. 2 se za slova § 4 odst. 1 písm. b) vkládají slova bodů 5 až 9 a věta poslední se zrušuje.

17

§ 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 je poskytnutí prohlášení zákazníka obchodníkovi s elektřinou podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení o tom, že je veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho společníkem je pouze Česká republika nebo jeden nebo více územních samosprávných celků.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

18

§ 6 odst. 5 se slova příloze č. 3 nahrazují slovy příloze č. 4.

19

§ 6 odst. 6 se slova odstavců 2 a 4 nahrazují slovy odstavce 2, 3 nebo 5 a slova že přestal splňovat znaky malého nebo středního podnikatele1) nebo vykonávat činnosti nebo poskytovat služby podle § 4 odst. 1 písm. b) se nahrazují slovy změnu prohlášených skutečností.

20

§ 6 odst. 7 se za slovem podnikatelem1) slovo nebo nahrazuje čárkou, za slovo elektřiny se vkládají slova nebo dojde-li ke změně prohlášených skutečností a za slovo je se vkládá slovo zákazník.

21

§ 6 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 zákazníkovi je poskytnutí prohlášení podle odstavce 2, 3 nebo 5 dodavateli poslední instance do 15 pracovních dní po zahájení dodávky elektřiny od dodavatele poslední instance.

22

§ 7 odst. 2 větě první se za text § 4 odst. 3 písm. b) vkládají slova bodů 5 až 9 a na konci textu věty se doplňují slova a zda v odběrném místě vyrábí elektřinu z plynu a věta poslední se zrušuje.

23

§ 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 3 písm. b) bodu 2 je poskytnutí prohlášení zákazníka obchodníkovi s plynem podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení o tom, že je veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho společníkem je pouze Česká republika nebo jeden nebo více územních samosprávných celků.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

24

§ 7 odst. 4 se slova příloze č. 4 nahrazují slovy příloze č. 5.

25

§ 7 odst. 5 se slova příloze č. 5 nahrazují slovy příloze č. 6.

26

§ 7 odst. 6 se číslo 4 nahrazuje číslem 5 a za větu třetí se vkládá věta Pokud zákazník v odběrném místě, pro které poskytnul prohlášení podle odstavce 2 věty první, vyrábí elektřinu z plynu, poskytne obchodníkovi s plynem do pátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu, hodnotu odběru plynu připadající na výrobu elektřiny z plynu..

27

§ 7 odst. 7 se slovo elektřiny nahrazuje slovem plynu.

28

§ 7 odst. 8 se slova příloze č. 4 nahrazují slovy příloze č. 5 a slova příloze č. 5 se nahrazují slovy příloze č. 6.

29

Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

§ 7a

Zařazení do kategorie zákazníka

(1) Pro splnění věcné podmínky, zda se jedná o odběrné místo zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel, se vychází ze zařazení odběrného místa zákazníka do kategorie podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem podle stavu registrace u operátora trhu k dvacátému dni kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, pro který se splnění věcné podmínky posuzuje.

(2) Pro zajištění dodávek plynu v mimořádné tržní situaci za podmínek podle § 19g energetického zákona se za zákazníka s roční spotřebou do 630 MWh považuje zákazník s odběrným místem zákazníka zařazeným do kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem. Pro zajištění dodávek plynu podle právního předpisu upravujícího zajištění dodávek plynu se za zákazníka s roční spotřebou nad 630 MWh považuje zákazník s odběrným místem zákazníka zařazeným do kategorie střední odběr nebo velkoodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem.

30

§ 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Obchodník s elektřinou nebo plynem je povinen uchovávat stanovené informace alespoň po dobu 3 let ode dne jejich poskytnutí zákazníkem.

31

§ 13 odst. 2 se slova § 6 odst. 2 a 4 nahrazují slovy § 6 odst. 2, 3 a 5, slova § 7 odst. 2 až 4 se nahrazují slovy § 7 odst. 2 až 5 a slova přílohách č. 2 až 5 se nahrazují slovy přílohách č. 2 až 6.

32

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1

Čl. 2 ve spojení s čl. 3 až 5 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.

33

V příloze č. 1 část C zní:

Část C

Část dodávky plynu za cenu podle § 3 odst. 2 se stanoví jako součin množství odebraného plynu v daném odběrném místě a procenta PdMi stanoveného podle následujícího vzorce zaokrouhlená v % na 2 desetinná místa:

kde

(1), (5), (6), (11), (12) jsou hodnoty z řádku výkazu Části B v MWh; v případě DK a Z1 se hodnota (6) pro účely tohoto výpočtu rovná hodnotě (5),

(13) je hodnota z řádku výkazu Části B v MWh,

(8), (9) jsou hodnoty z řádku výkazu Části B v MWh; pokud nejsou obě hodnoty v MWh k dispozici, použijí se obě hodnoty v m3.

(14) Část dodávky plynu za cenu podle § 3 odst. 2 PdMi %

Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů v tomto prohlášení je přestupkem podle energetického zákona.

Dne: ……………….. .……..…………………………………………..
Podpis osoby oprávněné jednat za zákazníka
34

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Vzor prohlášení zákazníka

podle § 6 odst. 2 nebo § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Identifikační údaje zákazníka a odběrného místa:

Název nebo obchodní firma
Adresa sídla
IČO (bylo-li přiděleno)
Osoba oprávněná jednat za zákazníka – jméno a příjmení a funkce či způsob, jakým jedná jménem zákazníka
Identifikační číselný kód odběrného místa (EAN/EIC)

Zákazník prohlašuje, že je

□ školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení,

□ vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,

□ poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,

□ poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,

□ provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích,

□ poskytovatelem veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě a ve výše uvedeném odběrném místě odebral za období od 1. července 2021 do 30. června 2022

□ elektřinu,

□ plyn nejméně z 80 % souhrnně pro výkon výše uvedené činnosti nebo činností nebo poskytování služby nebo služeb.

Zákazník prohlašuje, že plyn odebíraný v odběrném místě zákazníka

□ není,

□ je použit na výrobu elektřiny.

Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů v tomto prohlášení je přestupkem podle energetického zákona.

Dne: ……………….. .……..…………………………………………..
Podpis osoby oprávněné jednat za zákazníka
35

Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Vzor prohlášení zákazníka

podle § 6 odst. 3 nebo § 7odst. 3 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Identifikační údaje zákazníka:

Název nebo obchodní firma
Adresa sídla
IČO (bylo-li přiděleno)
Osoba oprávněná jednat za zákazníka – jméno a příjmení a funkce či způsob, jakým jedná jménem zákazníka

Zákazník prohlašuje, že je

a

veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a

b

právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec.

Zákazník prohlašuje, že plyn odebíraný v odběrném místě zákazníka

□ není,

□ je použit na výrobu elektřiny.

Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů v tomto prohlášení je přestupkem podle energetického zákona.

Dne: ……………….. .……..…………………………………………..
Podpis osoby oprávněné jednat za zákazníka

Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 4 až 6.

36

V příloze č. 4 se text § 6 odst. 4 nahrazuje textem § 6 odst. 5 a za text čl. 2 se vkládají slova ve spojení s čl. 3 až 5 přílohy.

37

V příloze č. 5 se text § 7 odst. 3 nahrazuje textem § 7 odst. 4 a za text čl. 2 se vkládají slova ve spojení s čl. 3 až 5 přílohy.

38

V příloze č. 6 se text § 7 odst. 4 nahrazuje textem § 7 odst. 5.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.

MENU