340/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 156 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 3. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

99/2012 Sb.;

Výchozí předpisy

372/2011 Sb. - podle § 120 k provedení § 11 odst. 4;

CZ-NACE

86; 87; 88;
Původní znění předpisu
Zavřít

340

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., vyhlášky č. 285/2017 Sb., vyhlášky 304/2019 Sb. a vyhlášky č. 357/2020 Sb., se mění takto:

1

V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j

urgentního příjmu jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

2

V příloze č. 3 části I se na konci textu bodu 20 doplňují slova nebo zdravotnickým záchranářem.

3

V příloze č. 3 části I se bod 21 zrušuje.

Dosavadní body 22 až 25 se označují jako body 21 až 24.

4

Za přílohu č. 9 se vkládá nová příloha č. 10, která zní:

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 99/2012 Sb.

Požadavky na personální zabezpečení pracovišť urgentního příjmu

1

Personální zabezpečení pracovišť urgentního příjmu je následující:

a

urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog nebo úrazový chirurg,

b

všeobecný praktický lékař nebo internista, pokud je na pracovišti urgentního příjmu zajišťována rovněž lékařská pohotovostní služba,

c

praktický lékař pro děti a dorost, pediatr nebo dětský lékař, pokud je na pracovišti urgentního příjmu zajišťována rovněž lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost, a

d

sestra pro intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu.

Pokud není urgentní příjem zajištěn urgentním lékařem, anesteziologem nebo intenzivistou, musí být zajištěna fyzická přítomnost alespoň jednoho z těchto lékařů do 5 minut od vyžádání.

Dále je zajištěna fyzická přítomnost radiologického asistenta bez dohledu do 5 minut od vyžádání.

2

Personální zabezpečení lůžkové části pracovišť urgentního příjmu je následující:

a

3 sestry pro intenzivní péči nebo zdravotničtí záchranáři pro urgentní medicínu pro každé 4 resuscitační lůžka, vždy však alespoň 1 sestra pro intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu pro zabezpečení péče na resuscitačních lůžkách,

b

všeobecná sestra bez dohledu nebo zdravotnický záchranář pro nejvýše 4 expektační lůžka, vždy však alespoň 1 všeobecná sestra bez dohledu nebo zdravotnický záchranář pro zabezpečení péče na expektačních lůžkách, a

c

sanitář nebo ošetřovatel pro nejvýše 4 lůžka.

3

Personální zabezpečení kontaktního místa pro spolupráci s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je zajištěno všeobecnou sestrou bez dohledu nebo zdravotnickým záchranářem.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Poskytovatel zdravotních služeb, který má zřízeno pracoviště urgentního příjmu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky na minimální personální zabezpečení pracovišť urgentního příjmu podle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 99/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2023.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

MENU