339/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.

Částka: 156 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 3. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
339

VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2022,
kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., k provedení § 11 odst. 6 zákona o zdravotních službách:


Čl. I

        Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci odstavce  2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   urgentního příjmu jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.“.

        2.  V § 1 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem  „11“.

        3.  V příloze č. 4 bodě 33 se věta poslední zrušuje.

        4.  V příloze č. 4 se bod 34 zrušuje.

Dosavadní bod 35 se označuje jako bod 34.

        5.  Za přílohu č. 9 se vkládá nová příloha č. 10, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou zní:


„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 92/2012 Sb.

Požadavky na věcné a technické vybavení pracovišť urgentního příjmu

1. Pracoviště urgentního příjmu musí mít bezbariérový přístup a bezbariérovou návaznost na oddělení akutní lůžkové péče intenzivní, pracoviště radiodiagnostiky a operační sály a mít viditelně označený příjezd pro sanitní vozidla. Podlahy musí být snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU