338/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 156 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 11. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 21. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

428/2010 Sb.;

Výchozí předpisy

326/1999 Sb. - podle § 182 odst. 1 písm. b);

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

338

VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:

Čl. I

V příloze k vyhlášce č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb., vyhlášky č. 46/2013 Sb., vyhlášky č. 20/2014 Sb., vyhlášky č. 198/2014 Sb., vyhlášky č. 255/2018 Sb., vyhlášky č. 69/2019 Sb. a vyhlášky č. 308/2019 Sb., se za bod 14 vkládá nový bod 15, který zní:

15

Rusko,

Dosavadní body 15 až 17 se označují jako body 16 až 18.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třetím dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.

MENU