333/2022 Sb.Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu

Částka: 154 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. listopadu 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. října 2022 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 9. listopadu 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
333

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2022
o zajištění dodávek plynu        Vláda nařizuje podle § 19d odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s plynem

a)   určuje obchodníky s plynem, kterým se stanoví povinnost dodávky plynu zákazníkům na trhu s plynem,

b)   stanoví povinnost nabídky plynu pro určené dodavatele plynu a další obchodníky s plynem pro zajištění dodávek plynu podle energetického zákona a tohoto nařízení vlády a

c)   stanoví podmínky, za kterých vzniká

    1.
určeným dodavatelům plynu povinnost dodávky plynu zákazníkům a
    2.
obchodníkům s plynem s povinností nabídky plynu povinnost nabídky plynu určeným dodavatelům plynu a dalším obchodníkům s plynem.

§ 2

Povinnost dodávky plynu pro zákazníky

        (1)  Určeným dodavatelem plynu je obchodník s plynem, kterému toto nařízení pro období, na které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, ukládá povinnost dodávky plynu v rozsahu a za podmínek stanovených tímto nařízením.

        (2)  Povinnost dodávky plynu pro období, na které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, má obchodník s plynem, který je

a)   podle § 19g energetického zákona povinen zajišťovat dodávky plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu, a to do odběrných míst uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci plynu podle § 12a odst. 1 energetického zákona,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Povinnost dodávky plynu pro zákazníky
§ 3 - Bezpečnostní standard dodávky plynu
§ 4 - Obchodník s plynem s povinností nabídky plynu
§ 5 - Povinnost nabídky plynu a zajištění dodávky plynu pro určené dodavatele plynu a další obchodníky s plynem
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU