330/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 153 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 27. října 2022 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
330

VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2022,
kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7, § 6 odst. 7, § 48 odst. 7 a § 54 odst. 12 zákona, a podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., k provedení § 6a odst. 7 zákona o silničním provozu:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o technických prohlídkách vozidel
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o technických silničních kontrolách
Čl. II -         Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění vyhlášky č. 133/2016 Sb., vyhlášky č. 207/2018 Sb. a vyhlášky č. 303/2020 Sb., se mění takto:         1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1716 ze dne 29. června 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU, pokud jde o úpravy označení kategorií vozidel plynoucí ze změn právních předpisů o schvalování typu.“.         2.  Příloha č. 2 zní:
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o registraci vozidel
Čl. III -         Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb., vyhlášky č. 158/2017 Sb., vyhlášky č. 72/2019 Sb. a vyhlášky č. 40/2020 Sb., se mění takto:         1.  V § 12 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.         2.  V § 12 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní: e) vozidlo k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby jeho provozovatelem.“.         3.  V příloze č. 2 část F zní:
Čl. IV - Přechodné ustanovení         Tiskopisy žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2027.
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V -         Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dnem 20. května 2023.
Zavřít
MENU