243/2022 Sb.Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Částka: 112 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 1. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
243

ZÁKON
ze dne 10. srpna 2022
o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků,

b)   práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných plastových výrobků na trh,

c)   práva a povinnosti související s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků a

d)   působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a v oblasti práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků.


§ 2

Působnost zákona

        (1)  Tento zákon se použije na vybrané plastové výrobky bez ohledu na to, zda jsou na trh uváděny samostatně nebo jako součást nebo příslušenství jiných výrobků.

        (2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a na nakládání s vybranými plastovými výrobky, které se staly odpadem, zákon o odpadech.

        (3)  Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se pro vybraný plastový výrobek, který je obalem nebo obalovým prostředkem, zákon o obalech.


§ 3

Základní pojmy

        (1)  Plastem se pro účely tohoto zákona rozumí materiál tvořený polymerem podle čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/20062), k němuž mohou být přidány přísady nebo další látky a který může být hlavní strukturní složkou konečných výrobků. Plastem není materiál tvořený chemicky neupravenými přírodními polymery.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
§ 3 - Základní pojmy
§ 4 - Způsoby plnění povinností výrobcem
§ 5 - Pověřený zástupce
ČÁST DRUHÁ - OPATŘENÍ K OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
§ 6 - Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu
§ 7 - Evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh
§ 8 - Označování vybraných plastových výrobků
§ 9 - Osvětová činnost
§ 10 - Úhrada nákladů obcí výrobcem
§ 10a - Zpětný odběr a zpracování odpadních lovných zařízení
ČÁST TŘETÍ - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM
§ 11 - Obecné ustanovení
§ 12 - Provozování kolektivního systému
§ 13 - Oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 14 - Předmět činnosti a omezení provozovatele kolektivního systému
§ 15 - Povinnosti provozovatele kolektivního systému
§ 16 - Povinnosti společníků provozovatele kolektivního systému
§ 17 - Povinnosti výrobců při kolektivním plnění
§ 18 - Hospodaření provozovatele kolektivního systému a rezerva
§ 19 - Vrácení peněžního příspěvku
§ 20 - Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů
§ 21 - Evidence vedené provozovatelem kolektivního systému a roční zpráva
§ 22 - Ověřování údajů
§ 23 - Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému
§ 24 - Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému a převod peněžních prostředků
ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY
§ 25 - Přestupky výrobce
§ 26 - Přestupky provozovatele kolektivního systému
§ 27 - Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 28 - Společná ustanovení k přestupkům
ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 29 - Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadu z vybraných plastových výrobků
§ 30 - Ministerstvo
§ 31 - Ministerstvo průmyslu a obchodu
§ 32 - Inspekce
§ 33 - Česká obchodní inspekce
§ 34 - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
§ 35 - Krajské hygienické stanice
§ 36 - Orgány Celní správy České republiky
§ 37 - Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 38 - Společná ustanovení
§ 39  
§ 40 - Přechodné ustanovení
§ 41 - Oznámení technického předpisu
§ 42 - Účinnost
Příloha - Vybrané plastové výrobky, na které se vztahují opatření k omezení jejich dopadu na životní prostředí
Zavřít
MENU