242/2022 Sb.Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 15. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
242

ZÁKON
ze dne 10. srpna 2022
o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ VIDEONAHRÁVEK


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky poskytování služeb platforem pro sdílení videonahrávek.


§ 2

Základní pojmy

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   službou platformy pro sdílení videonahrávek služba informační společnosti podle zákona o některých službách informační společnosti2), jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem její oddělitelné části, anebo jejíž zásadní funkcí je poskytování pořadů nebo videonahrávek vytvořených uživateli, za které poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek nenese redakční odpovědnost3) a pouze určuje jejich uspořádání, které může být zajišťováno i automatickými prostředky nebo algoritmy, zejména prostřednictvím zobrazování, označování nebo určování pořadí, široké veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání prostřednictvím sítí elektronických komunikací,

b)   poskytovatelem platformy pro sdílení videonahrávek osoba, která poskytuje službu platformy pro sdílení videonahrávek,

c)   uživatelem platformy osoba, která vytvořila videonahrávku, již sama nebo jiná osoba nahrála na platformu pro sdílení videonahrávek, a rovněž osoba, která na platformu pro sdílení videonahrávek nahrála videonahrávku vytvořenou jiným uživatelem platformy,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ VIDEONAHRÁVEK
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Působnost zákona
§ 4 - Orgán dozoru
§ 5 - Působnost Rady
§ 6 - Seznam poskytovatelů služby platformy
§ 7 - Opatření k ochraně
§ 8 - Náležitosti opatření k ochraně
§ 9 - Ochrana osobních údajů
§ 10 - Opatření k nápravě
§ 11 - Přestupky
§ 12  
§ 13 - Společné ustanovení
§ 14 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 15  
§ 16 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
§ 17  
§ 18 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
§ 19  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o audiovizi
§ 20  
§ 21 - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU