240/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 1. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
240

ZÁKON
ze dne 10. srpna 2022,
kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí


Čl. I

        Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu zní:


㤠1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu. Dále zákon upravuje některé povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána na základě členství v Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii anebo které zavedla podle sankčního zákona.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o azylu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna katastrálního zákona
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU