227/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Částka: 104 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. srpna 2022 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 21. července 2022 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

308/2017 Sb.;

Výchozí předpisy

256/2004 Sb. - podle § 199 odst. 2 k provedení § 12f písm. a);

Předpisy EU

(EU) 2019/2088; (EU) 2020/852; (EU) 2021/1269;
Původní znění předpisu
Zavřít

227

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 353/2021 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., k provedení § 12f písm. a) tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, se mění takto:

1

V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu doplňují slova , ve znění směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1269..

2

§ 9 odst. 3 se věta první nahrazuje větou Obchodník s cennými papíry určí cílový trh pro každý investiční nástroj a upřesní typ zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli, včetně cílů týkajících se udržitelnosti3), je daný investiční nástroj slučitelný, a zároveň určí typ zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj slučitelný není; takovou neslučitelnost však nemohou založit faktory udržitelnosti podle čl. 2 bodu 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/20884) (dále jen faktor udržitelnosti)..

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 znějí:

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.

3

§ 9 odst. 6 se na konci písmene a) slovo a nahrazuje čárkou a za písmeno a) se vkládá nové písmeno b) které zní:

b

případné faktory udržitelnosti tohoto investičního nástroje odpovídají cílovému trhu a

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

4

§ 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Faktory udržitelnosti investičního nástroje prezentuje obchodník s cennými papíry transparentním způsobem tak, aby poskytly distributorovi investičního nástroje informace, aby mohl řádně zohlednit veškeré cíle zákazníka týkající se udržitelnosti3)..

5

§ 10 odst. 3 a v § 12 odst. 2 se za slovo cílům vkládají slova , včetně cílů týkajících se udržitelnosti3),.

6

§ 11 odst. 2 větě první se za slovo cíli vkládají slova , včetně cílů týkajících se udržitelnosti3), a na konci textu odstavce se doplňují slova ; pro hodnocení neslučitelnosti se však nepoužijí faktory udržitelnosti.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. listopadu 2022.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.

MENU