225/2022 Sb.Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. srpna 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. července 2022 Nabývá účinnosti: 20. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
225

ZÁKON
ze dne 20. července 2022
o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

PREKURZORY VÝBUŠNIN


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1), který stanoví pravidla pro zpřístupňování, dovoz, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin (dále jen „přímo použitelný předpis“),

a)   práva a povinnosti osob při zpřístupňování, dovozu, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin a

b)   působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle přímo použitelného předpisu a tohoto zákona.


§ 2

Zpřístupnění, dovoz, držení a používání prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení a dalších zneužitelných látek nebo směsí

        (1)  Osobě z řad široké veřejnosti se zakazuje dovoz, držení a používání prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení podle přímo použitelného předpisu. Každému se zakazuje zpřístupnit prekurzor výbušnin podléhající omezení podle přímo použitelného předpisu osobě z řad široké veřejnosti.

        (2)  Zákazy podle odstavce  1, jakož i omezení a povinnosti podle přímo použitelného předpisu ve vztahu k prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení se vztahují rovněž na látku nebo směs stanovenou v nařízení vlády vydaném podle § 7 odst. 1 písm. a).

        (3)  Povinnosti podle přímo použitelného předpisu ve vztahu k regulovaným prekurzorům výbušnin se vztahují rovněž na látku nebo směs stanovenou v nařízení vlády vydaném podle § 7 odst. 1 písm. b).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PREKURZORY VÝBUŠNIN
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zpřístupnění, dovoz, držení a používání prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení a dalších zneužitelných látek nebo směsí
§ 3 - Informační povinnost
§ 4 - Výkon státní správy
§ 5 - Přestupky
§ 6 - Společná ustanovení k přestupkům
§ 7 - Zmocnění
§ 8 - Oznamovací povinnost
§ 9 - Smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace
§ 10 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
§ 13  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 14  
ČÁST ŠESTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 15  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 16  
Zavřít
MENU