224/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.

Částka: 103 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. července 2022 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 27. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
224

VYHLÁŠKA
ze dne 27. července 2022,
kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci textu § 1 se doplňují slova „ , minimální požadovaná množství uskladněného plynu pro časové úseky v průběhu skladovacího roku a postup stanovení rozdílu mezi minimálním požadovaným množstvím a skutečným množstvím uskladněného plynu v zásobníku plynu“.

        2.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010, v platném znění.“.

        3.  V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; do skupiny F náleží v rozsahu spotřeby plynu na zapalování a stabilizaci spalování primárního paliva také odběrná místa výroben elektřiny a tepla, jejichž primárním palivem pro výrobu elektřiny nebo tepla není plyn, jsou provozovány ve veřejném zájmu a u kterých by přerušení dodávky plynu mohlo vést k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií nebo jejich částí, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy provozovatel přenosové soustavy nebo držitel licence na výrobu tepelné energie; dále do skupiny F náleží v rozsahu spotřeby plynu na výrobu technologického tepla při výrobě léčiv a léčivých látek také odběrná místa držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků a výrobců léčivých látek podle zákona o léčivech, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy Ministerstvo zdravotnictví“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU