223/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 102 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. července 2022 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 26. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

349/2015 Sb.;

Výchozí předpisy

458/2000 Sb. - podle § 98a odst. 2 písm. i);

CZ-NACE

35;

Normy

ISO 50001-3;
Původní znění předpisu
Zavřít

223

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb. a vyhlášky č. 277/2021 Sb., se mění takto:

1

§ 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

o

pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity,

p

rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.

2

§ 2 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova nebo mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu.

3

§ 2 odst. 1 se písmeno y) zrušuje.

Dosavadní písmeno z) se označuje jako písmeno y).

4

§ 2 odst. 2 se písmena j) a k) zrušují.

Dosavadní písmena l) až w) se označují jako písmena j) až u).

5

§ 2 odst. 3 písm. a) se slova na základě uzavřené smlouvy o uskladňování zrušují.

6

§ 3 odst. 3 se slova , bod výrobny plynu zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta Bod výrobny plynu je přiřazen pouze do distribuční sítě nebo přepravní soustavy nebo k jiné výrobně plynu podle místa připojení..

7

§ 50 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d

nevyužitou skladovací kapacitu.

8

§ 50 odst. 7 se slova byla skladovací kapacita rezervována nahrazují slovy měl subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník právo skladovací kapacitu využívat.

9

§ 50 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova nebo mezi stavovými účty subjektu zúčtování a stavovými účty banky, zahraniční banky nebo Správy státních hmotných rezerv.

10

§ 51 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Pokud je nabízena dodatečná skladovací kapacita, její velikost nesmí překročit trojnásobek velikosti skladovací kapacity nabídnuté v aukci.

11

§ 53 odst. 3 se číslo 5 nahrazuje číslem 10.

12

§ 54 odst. 5 se za číslo 3 vkládají slova a 5.

13

§ 56 včetně nadpisu zní:

§ 56

Postup při rezervaci nevyužité skladovací kapacity

(1) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje nevyužitou skladovací kapacitu na principu elektronické aukce.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce a informuje operátora trhu o zveřejnění aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 48 hodin před začátkem elektronické aukce; § 54 odst. 2 se dále použije obdobně.

(3) Pro konání aukce se § 51 odst. 5, § 52, § 53 odst. 2 až 4 a 6 a § 54 odst. 6 použijí obdobně.

(4) Podmínky aukce jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Při opakování aukce se použijí podmínky aukce, která je opakována, s výjimkou velikosti nabízené nevyužité skladovací kapacity, počáteční ceny a finančního zajištění, které provozovatel zásobníku plynu nevyžaduje.

14

§ 60 odst. 2 se za slova výkonu krátí vkládají slova poměrně nebo.

15

§ 75 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova a virtuálnímu odběrnému místu představujícímu ztráty anebo nepřiřazený odběr provozovatele distribuční soustavy a slova v odběrných místech se nahrazují slovy podle věty první.

16

§ 96 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Provozovatel přepravní soustavy informuje bezodkladně po obdržení informace podle § 60c odst. 4 energetického zákona subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka o velikosti rezervované pevné přepravní kapacity pro bod virtuálního zásobníku plynu, u které mu zaniklo právo ji využívat podle § 60c odst. 2 energetického zákona.

17

Za § 96 se vkládá nový § 96a, který včetně nadpisu zní:

§ 96a

Předávání a zveřejňování údajů provozovatelem zásobníku plynu

(1) Nejpozději do 12:00:00 hodin pátého kalendářního dne plynárenského měsíce předá provozovatel zásobníku plynu provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti rezervovaných pevných ročních a pevných měsíčních skladovacích kapacit na probíhající a následující skladovací rok, a to v členění po jednotlivých plynárenských měsících s uvedením stavu rezervací k prvnímu plynárenskému dni jednotlivého měsíce a po jednotlivých subjektech zúčtování nebo zahraničních účastnících s uvedením jejich označení.

(2) Nejpozději do 12:00:00 hodin pátého kalendářního dne následujícího po dni, v němž subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi zaniklo právo k nevyužité skladovací kapacitě, oznámí provozovatel zásobníku plynu

a

provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti nevyužité skladovací kapacity v rozdělení po jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastnících s uvedením jejich označení,

b

subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi údaje o velikosti nevyužité skladovací kapacity, k níž subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi zaniklo právo.

(3) Nejpozději do 12:00:00 hodin následujícího plynárenského dne po rezervaci nevyužité skladovací kapacity podle § 60d energetického zákona předá provozovatel zásobníku plynu provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti rezervované nevyužité skladovací kapacity po jednotlivých účastnících trhu s plynem s uvedením jejich označení.

(4) Údaje o nevyužité skladovací kapacitě podle odstavce 2 jsou provozovatelem zásobníku plynu oznámeny v členění podle § 50 odst. 4 a doby trvání podle § 50 odst. 5, ke které zaniklo právo ji využívat podle § 60c energetického zákona.

18

§ 116 odst. 5 se slova dvou kalendářních dnů do 8:00:00 nahrazují textem 17:00:00.

19

§ 117 odst. 1 a 2 se slova třetí den nahrazují slovy od následujícího plynárenského dne.

20

§ 117 odst. 3 se číslo 60 nahrazuje číslem 30 a slovo třetí se nahrazuje slovy následující plynárenský.

21

§ 117 odst. 4 a § 118 odst. 1 se slova dvou kalendářních dnů do 12:00:00 nahrazují textem 18:00:00.

22

§ 118 odst. 2 se věta první nahrazuje větou V případě žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle § 116 odst. 5 prověří operátor trhu nejpozději do 18:10:00 hodin dne podání žádosti potřebné finanční zajištění nového subjektu zúčtování pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků a oznámí provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledky posouzení žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu a obchodníkovi s plynem v režimu dodavatele poslední instance, kterým odběrným místům bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance..

23

§ 118 odstavec 5 zní:

(5) Dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat plyn nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, operátor trhu pozastaví možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku pro odběrná místa zákazníků, jichž se daná skutečnost týká, a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci, včetně výčtu EIC kódů odběrných míst, jichž se daná skutečnost týká, všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro odběrná místa zákazníků, jejichž dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat plyn nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, se použijí postup a termíny podle § 116 odst. 5 a postup a termíny podle § 117 a tohoto paragrafu obdobně.

24

Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 349/2015 Sb.

Podmínky aukce na skladovací kapacitu

1

Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní.

2

Podmínky aukce obsahují

a

počáteční cenu, nebo způsob určení počáteční ceny,

b

termín zahájení aukce,

c

požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,

d

způsob určení velikosti finančního zajištění a postup a termín složení finančního zajištění pro aktivní účast v aukci,

e

velikost nabízené skladovací kapacity, nebo způsob určení velikosti nabízené skladovací kapacity,

f

vzor smlouvy o uskladňování plynu,

g

algoritmus použitého typu aukce, způsob určení změny ceny v průběhu aukce, způsob alokace skladovací kapacity a způsob určení výsledné ceny za jednotku skladovací kapacity,

h

minimální a maximální dobu trvání rezervace skladovací kapacity,

i

dobu trvání aukce, aukčního kola nebo způsob určení doby trvání aukce a aukčního kola,

j

způsob stanovení pokuty za zrušení rezervace skladovací kapacity aktivnímu žadateli, kterému byla rezervace skladovací kapacity potvrzena, ale nedošlo k uzavření smlouvy o uskladnění, včetně termínu a způsobu pro její uhrazení,

k

velikost dodatečné skladovací kapacity, která může být aktivována, a podmínky, za nichž lze dodatečnou skladovací kapacitu aktivovat, pokud je dodatečná skladovací kapacita nabízena,

l

podmínky, za nichž provozovatel zásobníku plynu ukončí aukci na skladovací kapacitu.

3

Podmínky aukce na nevyužitou skladovací kapacitu dále obsahují

a

termín účinnosti, od kterého je skladovací kapacita rezervována,

b

výši počáteční záporné ceny v případě aukce za zápornou cenu za uskladnění plynu stanovenou rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu,

c

maximální dobu naplnění 90 % nově rezervované nevyužité skladovací kapacity podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.

25

Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 349/2015 Sb.

Pravidla pro posouzení proveditelnosti renominace přepravy, distribuce a uskladňování plynu

Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel zásobníku plynu odmítne renominaci na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy, pokud

a

nejsou vzájemně odsouhlaseny nominace na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy, nebo

b

je na vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy splněna některá z následujících podmínek:

1

v případě podané denní nominace nebo renominace

i

nominace nebo renominace přesahuje zbývající denní kapacitu subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy

ii

nominace nebo renominace je nižší než dosud přijatá a zaregistrovaná nominace nebo renominace

2

v případě podané hodinové nominace nebo renominace

i

ve zbývajícím čase plynárenského dne hodnota nominace nebo renominace na daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy v hodině [h] přesahuje hodinovou kapacitu subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy v hodině [h]

ii

nominace nebo renominace je v některé již uplynulé hodině [h] různá od dosud přijaté a zaregistrované nominace nebo renominace v hodině [h]

kde

Jje vstupní nebo výstupní bod plynárenské soustavy,
Tje pořadí hodiny plynárenského dne, od které je nominace nebo renominace účinná; může nabývat hodnot v intervalu T = 0 pro první interval <6:00:00, 7:00:00) plynárenského dne až po T = Hd-1 pro poslední interval <5:00:00, 6:00:00) plynárenského dne,
Hdje počet hodin plynárenského dne, tj. standardně 24 hodin, nebo případně 23, resp. 25 hodin při změně času na letní, resp. zimní čas,
hje pořadí hodiny plynárenského dne; může nabývat hodnot v intervalu h = 0 pro první interval <6:00:00, 7:00:00) plynárenského dne až po h = Hd-1 pro poslední interval <5:00:00, 6:00:00) plynárenského dne,
NRJDje nominace nebo renominace daného subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy na daný plynárenský den [D],
NRJ[h]je nominace nebo renominace daného subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy na hodinu [h] plynárenského dne,
KSJ[h]je součet všech hodinových rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka sjednaných ve smlouvě (smlouvách) ve vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy [J] na hodinu [h] plynárenského dne;
hodinové hodnoty kapacit se stanoví jako denní nebo vnitrodenní rezervovaná kapacita dělená počtem hodin, na které byla kapacita rezervována, zaokrouhlená směrem dolů; rozdíl ze zaokrouhlení se připočte k poslední hodině plynárenského dne,
NPJ[h]je souhrnná hodnota nominací nebo renominací na daný vstupní nebo výstupní bod plynárenské soustavy [J] na hodinu [h] plynárenského dne přijatých a zaregistrovaných do času T-2 (tj. 2 hodiny před účinností nominace).
26

V příloze č. 19 části A dílu II se v nadpisu za slovy plynu pro vstupní a výstupní slova pro vstupní a výstupní zrušují.

27

V příloze č. 19 části A dílu IV se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

o

cena za překročení povolené hodinové odchylky,

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).

28

V příloze č. 19 části B dílu VI se na konci bodu 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno b), které zní:

b

platba za překročení denní rezervované distribuční kapacity v Kč/měsíc.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022, s výjimkou čl. I bodu 25, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda Rady:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

MENU