223/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 102 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. července 2022 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 26. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
223

VYHLÁŠKA
ze dne 26. července 2022,
kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb. a vyhlášky č. 277/2021 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o)   pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity,

p)   rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.“.

        2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu“.

        3. V § 2 odst. 1 se písmeno y) zrušuje.

Dosavadní písmeno z) se označuje jako písmeno y).

        4.  V § 2 odst. 2 se písmena j) a k) zrušují.

Dosavadní písmena l) až w) se označují jako písmena j) až u).
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU