220/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 100 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. července 2022 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 19. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

522/2006 Sb.;

Výchozí předpisy

111/1994 Sb. - podle § 41 odst. 2 k provedení § 34 odst. 3 a 4, § 34d odst. 9, § 38 odst. 6 a § 38a odst. 4;

Normy

ISO 45001-8;

Předpisy EU

(ES) č. 561/2006; (ES) č. 1071/2009; (ES) č. 1072/2009; (EU) č. 165/2014; (EU) 2016/403; (EU) 2020/1057; (EU) 2022/695;
Původní znění předpisu
Zavřít

220

VYHLÁŠKA

ze dne 19. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 217/2022 Sb., k provedení § 34 odst. 3 a 4, § 34d odst. 9, § 38 odst. 6 a § 38a odst. 4 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 444/2016 Sb., vyhlášky č. 462/2017 Sb. a vyhlášky č. 371/2020 Sb., se mění takto:

1

Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na samostatný řádek doplňuje věta Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012..

2

Na konci textu poznámky pod čarou č. 2a se doplňují slova , v platném znění.

3

Na konci poznámky pod čarou č. 2a se na samostatný řádek doplňuje věta Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, v platném znění..

4

§ 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova vykonávající kontrolu nahrazují slovy Policie České republiky, dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy.

5

§ 2 odst. 1 písm. a) se slova , jakož i ve vozidlech používaných k provozování silniční dopravy nahrazují slovy nebo na jiném vhodném místě mimo provozovnu dopravce.

6

§ 3 odst. 1 písm. a) se za slovo dodržování vkládají slova požadavků na a za slovo řízení se vkládá slovo vozidla.

7

§ 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

h

dodržování podmínek pro přepravu zvířat, věcí nebo osob mezi místy ležícími na území České republiky dopravcem, který není v České republice usazen,

i

dodržování prodloužené týdenní pracovní doby nebo doby výkonu činností v délce 60 hodin, přestávek na jídlo a oddech a přestávek podle § 9b odst. 2 zákona.

8

§ 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova odstavci 1 nahrazují slovy odst. 1 písm. a) až g).

9

§ 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d

dodržování zvláštních povinností podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly podle § 9b zákona.

10

Na konci textu poznámky pod čarou č. 7 se doplňují slova , v platném znění.

11

§ 5 odst. 1 písm. b) se slovo nebo zrušuje.

12

§ 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 znějí:

d

při zjištění porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení a spadá do přílohy I bodu 3 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě8), nebo

e

u dopravce, který představuje zvýšené riziko podle hodnocení rizika provedeného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravce9).

8

Příloha I nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, v platném znění.

9

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/695 ze dne 2. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, pokud jde o společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravních podniků.

13

§ 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

14

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

§ 6a

(K § 34 odst. 4 zákona)

Vzor jedinečné zvláštní značky, kterou kontrolní orgán opatřuje plombu umisťovanou na tachografu, je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.

15

§ 7a zní:

§ 7a

(K § 38a odst. 4 zákona)

(1) Vzor potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Vzor potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

16

Za § 7a se vkládá nový § 8, který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

§ 8

(K § 34d odst. 9 a § 38 odst. 6 zákona)

(1) Vybranými závažnými porušeními povinnosti zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku při práci řidičů nebo povinnosti zajistit řádné vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku jsou

a

porušení povinnosti, které je klasifikováno jako nejzávažnější porušení a spadá do skupiny B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7),

b

porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení a spadá do skupiny H1 až H9, I1 a J1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7), nebo

c

porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení, spadá do skupiny B, C, D, I2 až I5 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7), a bylo zjištěno u dopravce opakovaně.

(2) Vzor oznámení, kterým Státní úřad inspekce práce poskytuje Ministerstvu dopravy údaje o kontrolách dodržování požadavků stanovených jiným právním předpisem10) na týdenní pracovní dobu, délku směny při práci v noci a přestávky na jídlo a oddech řidičů, pomocníků řidiče a průvodčích, výsledcích těchto kontrol a rozhodnutích, kterými byl za zjištěné přestupky uložen správní trest, je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

10

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

17

V příloze č. 3 bod 1.7. zní:

1.7

Porušení – počet a druh porušení zjištěných na silnicích

(N – nařízení Evropského parlamentu a Rady, Z – zákon č. 111/1994 Sb., NV – nařízení vlády č. 589/2006 Sb.)

Druh porušení Přeprava osob Přeprava nákladu
ČR EU/EHP/ Švýcarsko Třetí země ČR EU/EHP/ Švýcarsko Třetí země
N 561/2006
čl. 6
Doba řízení:
- denní limit
- týdenní limit
- dvoutýdenní limit
N 561/2006
čl. 6 
Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti
N 561/2006
čl. 7
Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)
N 561/2006
čl. 8
Doby odpočinku:
- denní minimum
- týdenní minimum
N 165/2014
čl. 36
Záznamy o době řízení:
- záznamové listy za běžný den a předchozích 28 dnů
N 165/2014
čl. 32 odst. 3,
čl. 37 
Záznamové zařízení:
- nesprávné fungování
- zneužití nebo manipulace záznamového zařízení
N 165/2014
čl. 34 odst. 1 a odst. 6
Nevyplněný nebo nesprávně vyplněný záznamový list, záznamový list je použit delší dobu než je povoleno,
řízení bez karty řidiče
Z § 9  odst.
odst. 1,
§ 30 , § 33a 
Ve vozidle chybí doklad o oprávnění k podnikání, eurolicence nebo vstupní povolení
N 165/2014
čl. 34 odst. 3
Nedoplnění činnosti na 
kartu řidiče
NV § 5 odst. 1,
Z § 9b  odst. 1
Pracovní doba nebo doba výkonu činností
- překročení prodloužené maximální týdenní pracovní doby nebo výkonu činností v délce 60 hodin
NV § 9 ,
Z § 9b  odst. 2
Přestávky na jídlo a oddech
Ostatní
18

V příloze č. 3 bod 2.2. zní:

2.2

Porušení – počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců

(N – nařízení Evropského parlamentu a Rady, Z – zákon č. 111/1994 Sb.,)

Druh porušení Přeprava osob Přeprava nákladu
N 561/2006
čl. 6
Doba řízení:
- denní limit
- týdenní limit
- dvoutýdenní limit
N 561/2006
čl. 6
Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti
N 561/2006
čl. 7
Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)
N 561/2006
čl. 8
Doby odpočinku:
- denní minimum
- týdenní minimum
N 165/2014
čl. 33 odst. 2 
N 561/2006
čl. 10 odst. 5 písm. a)
bod ii)
Záznamy o době řízení:
- 1 rok pro uchovávání údajů
N 165/2014
čl. 32 odst. 3,
čl. 37 
Záznamové zařízení:
- nesprávné fungování
- zneužití nebo manipulace záznamového zařízení
Z § 9b Výkon činnosti podnikatele:
- překročení týdenní doby výkonu činnosti v délce 48 hodin
- překročení týdenní doby prodlouženého výkonu činnosti v délce 60 hodin
- nedodržení přestávky po 6 hodinách výkonu činnosti
- překročení doby výkonu činností v délce 10 hodin během po sobě jdoucích 24 hodin, jsou-li vykonávány v době od 0:00 hod. do 04:00 hod.
Ostatní
19

Příloha č. 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zní:

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Počet a výše pokut uložených dopravním úřadem pravomocným rozhodnutím ve správním řízení

Popis přestupkuPočet přestupkůCelková výše uložených pokut za tento přestupek
Tuzemský dopravce v rozporu s § 3 písm. a) zákona provozoval silniční dopravu vozidlem, kterému nebyla přidělena státní poznávací značka České republiky a které nebylo zapsáno v registru silničních vozidel (§ 35 odst. 1 písm. a) zákona)
Dopravce v rozporu s § 3 písm. b) nebo § 27 zákona nezajistil, aby v každém vozidle byl doklad o nákladu obsahující stanovené údaje nebo tento doklad neuchoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 1 písm. b) zákona)
Dopravce neměl řádně označené vozidlo (§ 35 odst. 1 písm. d) zákona)
Dopravce nedodržoval ustanovení přepravního řádu (§ 35 odst. 1 písm. e) zákona)
Dopravce porušil ustanovení § 9 odst. 1 nebo 3 zákona (§ 35 odst. 1 písm. f) zákona)
Podnikatel v silniční dopravě porušil ustanovení § 9b zákona (§ 35 odst. 1 písm. l) zákona)
Podnikající fyzická nebo právnická osoba porušila ustanovení § 9c odst. 1 písm. a) nebo c) zákona (§ 35 odst. 7 písm. a) zákona)
Dopravce nepředložil jízdní řád ke schválení ve stanovené lhůtě, nedodržel způsob předložení jízdního řádu ke schválení určený příslušným dopravním úřadem, nepředložil schválený jízdní řád mezinárodní linkové dopravy do celostátního informačního systému o jízdních řádech nebo nezveřejnil jízdní řád v zastávce nebo nezajistil zveřejnění jízdního řádu ve znění jeho schválených změn v zastávce po celou dobu provozování dopravy (§ 35 odst. 1 písm. g) zákona)
Dopravce provozoval silniční dopravu bez příslušného povolení (§ 35 odst. 2 písm. a) zákona)
Dopravce nezajistil dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů (§ 35 odst. 2 písm. b) zákona)
Dopravce nedodržoval mezinárodní dohody v silniční dopravě (§ 35 odst. 2 písm. c) zákona)
Dopravce nedodržoval podmínky pro provozování linkové osobní dopravy stanovené
v licenci nebo povolení (§ 35 odst. 2 písm. d) zákona)
Dopravce provozoval linkovou osobní dopravu bez schváleného jízdního řádu nebo opakovaně nedodržel schválený jízdní řád (§ 35 odst. 2 písm. e) zákona)
Dopravce nezahájil provoz na lince ve stanoveném termínu (§ 35 odst. 2 písm. f) zákona)
Dopravce neprovozoval po celou dobu platnosti licence nebo povolení dopravu na lince (§ 35 odst. 2 písm. g) zákona)
Dopravce porušoval pravidla kabotáže (§ 35 odst. 2 písm. i) zákona)
Dopravce v rozporu s § 3a odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 písm. b) a c), odst. 6 písm.b)
a d) zákona nebo s § 27 zákona nezajistil, aby řidič řádné vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a tento záznam předložil ke kontrole, nebo záznam neuchoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 2 písm. h) zákona)
Dopravce jako kontrolovaná osoba nesplnil některou z povinností podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu), nebo v rozporu s § 34 odst. 5 zákona nezajistil, aby řidič poskytl Policii České republiky součinnost při výkonu kontroly (§ 35 odst. 2 písm. z) zákona)
Dopravce, příjemce nebo odesílatel nedodržel podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí (§ 35 odst. 4 zákona)
Dopravce v rozporu s § 33g odst. 1 písm. a) zákona neoznámil Ministerstvu dopravy údaje o plánovaném vyslání nebo jejich změnu (§ 35 odst. 3 písm. b) zákona), v rozporu s § 33g odst. 1 písm. b) zákona nezajistil, aby měl řidič u sebe a předložil při kontrole oznámení údajů o plánovaném vyslání a doklad o prováděné přepravě (§ 35 odst. 3 písm. c) zákona) nebo neposkytl kopie dokladů podle § 33g odst. 1 písm. c) bod 1 zákona (§ 35 odst. 3 písm. d) zákona)
Dopravce v rozporu s § 33h zákona nezajistil, aby řidič měl u sebe a předložil kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu do českého jazyka (§ 35 odst. 3 písm. g) zákona)
Počet návrhů dopravního úřadu na zrušení živnostenského oprávnění
Počet pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty
Celková výše pokut uložených za porušení právních předpisů zjištěných při kontrolách v provozovnách dopravců a při silničních kontrolách v Kč
Počet vydaných osvědčení o odborné způsobilosti
Počet pravomocných rozhodnutí o dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě nebo odpovědného zástupce
Z toho výsledkem řízení byla ztráta dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě nebo odpovědného zástupce
výsledkem řízení bylo zachování dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě nebo odpovědného zástupce
Počet správních trestů pravomocně uložených dopravním úřadem za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské Unie11)
Počet oznámení o pravomocně uložených správních trestech podnikateli v silniční dopravě nebo odpovědnému zástupci za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie11), která dopravní úřad, jako orgán příslušný podle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti, obdržel
Počet správních trestů pravomocně uložených za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie11), které dopravní úřad oznámil orgánu příslušnému podle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti
11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.

20

Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Vzor jedinečné zvláštní značky, kterou kontrolní orgány opatřují jimi umisťované plomby na tachografu

21

Příloha č. 10 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou / o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

POTVRZENÍ

o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/

o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla1

Podle § 35d/§ 35i/§ 35j zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SD), bylo

řidiči

jméno a příjmení:……………………………….……..…………………………………………………. datum narození:………………………………………

pobyt:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

dopravce

název/jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sídlo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

zakázáno pokračovat v jízdě a byly zadrženy doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou / bráněno v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla1, a to podle:

§ 35d zákona o SD, neboť nebyla složena kauce uložená podle § 35c zákona o SD ve výši: …………………………….. ,- Kč
slovy:………………………………………………………………………………………………………………………….......
§ 35i zákona o SD, neboť dopravce neuhradil náklady na provedení kontroly tachografu v autorizovaném metrologickém středisku bezprostředně poté, co k tomu byl řidič vyznán;
§ 35j zákona č. 111/1994 Sb. zákona o SD, neboť řidič nedodržel požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku.

Konkrétní popis porušení a ustanovení zákona o SD spolu s uvedením místa a času, kdy k opatření došlo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vozidlo tov. značky........................................................................... SPZ.................................. bylo odstaveno ………………………………………………………

……………........................... dne ………… v ………… hodin.

Byly zadrženy následující doklady k vozidlu a nákladu: ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Název a tel. číslo kontrolního orgánu: …………………………………………………………………………………………………………………….………………

Jméno a příjmení, identifikační číslo a podpis kontrolora: ……………………………………………………………………………………………………….……....

Razítko kontrolního orgánu a datum vyhotovení potvrzení:

Potvrzení řidič převzal:

Dne ............................................................. ……………......……………
podpis řidiče

Z důvodu že:

byla složena kauce uložená podle § 35c zákona o SD ve výši: …………………………….. ,- Kč
slovy:………………………………………………………………………………………………………………………….......
náklady na provedení kontroly tachografu byly dopravcem uhrazeny (uvedení doby a místa uhrazení nákladů kontroly tachografu)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
odpadlo nebezpečí dalšího nedodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku, popřípadě uplynulo-li 24 hodin od učinění opatření, bude pokračovat v jízdě jiný způsobilý řidič, nebo řidič upustil od jednání, které naplňuje skutkovou podstatu přestupku podle § 34e odst. 3 písm. e) nebo f) zákona o SD.

byly řidiči (jméno a příjmení, datum narození, pobyt): …………………………………………………………………………………………………………….…...

vráceny výše uvedené zadržené doklady ve stavu, v jakém byly zadrženy / Vozidlo bylo uvolněno a byl odstraněn technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla1)

dne …...................... v ……………. hodin.

Při přiložení a sejmutí technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nedošlo k poškození vozidla.

……………......…………… …......……………………………..
podpis řidiče podpis kontrolora
1

Nehodící se škrtněte

22

Doplňuje se příloha č. 12, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Oznámení o kontrolách dodržování požadavků na týdenní pracovní dobu, délku směny při práci v noci a přestávky na jídlo a oddech řidičů, pomocníků řidiče a průvodčích, výsledcích těchto kontrol a rozhodnutích, kterými byl za zajištěné přestupky uložen správní trest

(NV - nařízení vlády č. 589/2006 Sb.)

Druh porušení Přeprava osob Přeprava nákladu
Překročení týdenní pracovní doby v maximální délce 60 hodin - § 5 odst. 1 NV
Překročení maximální délky směny 13 hodin - § 5 odst. 2 NV
Překročení maximální délky noční směny 10 hodin - § 5 odst. 2 NV
Nedodržení nepřetržitého odpočinku mezi směnami - § 7 NV
Nedodržení nepřetržitého odpočinku v týdnu - § 8 NV
Neposkytnutí přestávky na jídlo a oddech - § 9 NV
Počet řidičů zkontrolovaných při silniční kontrole
Počet kontrol v provozovnách dopravců
Počet kontrolovaných pracovních dnů
Počet rozhodnutí, kterými byl uložen správní trest

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Kupka v. r.

MENU