217/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. července 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
217

ZÁKON
ze dne 8. července 2022,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silniční dopravě


Čl. I

        Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 418/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámkách pod čarou č. 4e a 13 se za slova „561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy“ vkládají slova „ , v platném znění“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU