214/2022 Sb.Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. července 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
214

ZÁKON
ze dne 24. června 2022
o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZVLÁŠTNÍ DŮVODY PRO ZASTAVENÍ EXEKUCE


§ 1

        (1)  Tento zákon upravuje zvláštní důvody a podmínky, za kterých soudní exekutor zastaví exekuci.

        (2)  Soudní exekutor i bez souhlasu veřejnoprávního oprávněného a bez návrhu zastaví exekuci v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021, ve kterých je povinným fyzická osoba a veřejnoprávním oprávněným je

a)   Česká republika,

b)   územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

c)   státní příspěvková organizace,

d)   státní fond,

e)   veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

f)    dobrovolný svazek obcí,

g)   regionální rada regionu soudržnosti,

h)   příspěvková organizace územního samosprávného celku,

i)    ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

j)    obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

k)   státní podnik nebo národní podnik,

l)    zdravotní pojišťovna,

m)  Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n)   právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZVLÁŠTNÍ DŮVODY PRO ZASTAVENÍ EXEKUCE
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - Změna exekučního řádu
§ 9  
§ 10 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 11  
Zavřít
MENU