197/2022 Sb.Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
197

ZÁKON
ze dne 24. června 2022
o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje zvláštní postupy v oblasti územního plánování a stavebního řádu při umisťování, povolování a provádění staveb sloužících ke zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

        (2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se podle jiných právních předpisů upravujících postupy při umisťování, povolování a provádění staveb.


§ 2

Nezbytná stavba

        (1)  Nezbytnou stavbou je stavba sloužící ke zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, pokud jde o

a)   stavbu nebo soubor staveb pro bydlení nebo ubytování, vzdělávání, výchovu a školské služby, zdravotní nebo sociální služby a s nimi související stavby technické a dopravní infrastruktury,

b)   změnu v účelu užívání stavby podmíněnou změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, nebo

c)   změnu dokončené stavby.

        (2)  Nezbytnou stavbou podle odstavce  1 není stavba nebo soubor staveb, změna v účelu užívání nebo změna dokončené stavby podléhající posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Nezbytná stavba
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 4 - Rozhodnutí o výjimce
ČÁST TŘETÍ - MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NEZBYTNÉ STAVBY
§ 5  
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V OBLASTI STAVEBNÍHO ŘÁDU
§ 6 - Společný souhlas
§ 7 - Společné oznámení nezbytné stavby
§ 8 - Zahájení provádění nezbytné stavby v době trvání krizového stavu
§ 9 - Dotčené orgány a vlastníci technické infrastruktury
§ 10 - Vydání společného souhlasu
§ 11 - Oznámení o záměru užívání nezbytné stavby
§ 12 - Užívání dokončené nezbytné stavby
§ 13 - Soudní přezkum
§ 14 - Změna doby trvání nebo účelu nezbytné stavby
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU