184/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb.

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 2022 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 23. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
184

VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2022,
kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb.        Česká národní banka stanoví podle § 20 odst. 5, § 22 odst. 6, § 30 odst. 5, § 47 odst. 5, § 49 odst. 4, § 58 odst. 3, § 196 odst. 2, § 234 odst. 7, § 238 odst. 4, § 291 odst. 3, § 389 odst. 3, § 405 odst. 3, § 478 a § 638 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb., se mění takto:

        1.  Odstavec druhý poznámky pod čarou č. 1 zní:

„Články 3 až 29 a články 38 až 40 směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností, ve znění směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1270.“.

        2.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________
2)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparenci a dohled, v platném znění.“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU