161/2022 Sb.Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

Částka: 075 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. června 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 15. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

161

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2022

o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 8a odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 39/2022 Sb.:

§ 1

Oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

Oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření osobě, která je povinna podrobit se izolaci nebo karanténnímu opatření k ochraně před onemocněním COVID-19, se provádí prostřednictvím datové zprávy zasílané datovou schránkou. Pokud osoba podle věty první nevlastní datovou schránku, provádí orgán ochrany veřejného zdraví oznámení prostřednictvím

a

textové zprávy zasílané veřejnou mobilní telefonní sítí,

b

datové zprávy zasílané elektronickou poštou, nebo

c

telefonního hovoru.

§ 2

Oznámení prostřednictvím datové zprávy zasílané datovou schránkou

(1) Datová zpráva zasílaná z datové schránky příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 1 písm. a) musí obsahovat

a

jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje,

b

číslo pojištěnce fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje, přičemž z něj mohou být explicitně uvedeny pouze 4 náhodně vybrané číslice; to neplatí v případě postupu podle odstavce 2, kdy se v datové zprávě uvede celé číslo pojištěnce, nebo, nemá-li fyzická osoba, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje, přiděleno číslo pojištěnce, datum jejího narození.

c

informaci, že datová zpráva bude uchována po dobu 5 let,

d

informaci, jaký druh opatření se nařizuje,

e

počátek a konec běhu izolace nebo karanténního opatření a

f

poučení o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opatření včetně informace, jakým způsobem tak lze učinit.

(2) V případě nařízení izolace nebo karanténního opatření k ochraně před onemocněním COVID-19 osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence nebo trestního opatření odnětí svobody je datová zpráva zaslána do datové schránky Vězeňské služby České republiky, která zajistí přijetí příslušných opatření a předání informace osobě, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje.

§ 3

Oznámení prostřednictvím textové zprávy zasílané veřejnou mobilní telefonní sítí

Textová zpráva podle § 1 písm. b) musí obsahovat

a

jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje,

b

číslo pojištěnce fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje, je-li známo, přičemž z něj mohou být explicitně uvedeny pouze 4 náhodně vybrané číslice,

c

identifikaci orgánu ochrany veřejného zdraví, který izolaci nebo karanténní opatření nařizuje,

d

informaci, že textová zpráva bude uchována po dobu 5 let,

e

informaci, jaký druh opatření se nařizuje,

f

počátek a konec běhu izolace nebo karanténního opatření,

g

unikátní alfanumerický kód pro ověření, že izolace nebo karanténní opatření byly fyzické osobě nařízeny orgánem ochrany veřejného zdraví, a informaci o tom, že tento kód lze ověřit na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví, a

h

poučení o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opatření včetně informace, jakým způsobem tak lze učinit.

§ 4

Oznámení prostřednictvím datové zprávy zasílané elektronickou poštou

Datová zpráva podle § 1 písm. c) musí obsahovat

a

jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje,

b

číslo pojištěnce fyzické osoby, které se izolace nebo karanténní opatření nařizuje, je-li známo, přičemž z něj mohou být explicitně uvedeny pouze 4 náhodně vybrané číslice,

c

identifikaci orgánu ochrany veřejného zdraví, který izolaci nebo karanténní opatření nařizuje,

d

informaci, že datová zpráva bude uchována po dobu 5 let,

e

informaci, jaký druh opatření se nařizuje,

f

počátek a konec běhu izolace nebo karanténního opatření,

g

unikátní alfanumerický kód pro ověření, že izolace nebo karanténní opatření byly fyzické osobě nařízeny orgánem ochrany veřejného zdraví, a informaci o tom, že lze tento kód ověřit na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví, a

h

poučení o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opatření včetně informace, jakým způsobem tak lze učinit.

§ 5

Oznámení prostřednictvím telefonního hovoru

(1) V rámci telefonního hovoru uskutečněného prostřednictvím mobilního telefonu nebo pevné linky podle § 1 písm. d) musí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví

a

identifikovat se fyzické osobě přijímající hovor v rozsahu jméno, příjmení, číslo služebního průkazu a služební zařazení,

b

sdělit, že hovor je nahrávaný a že záznam hovoru bude uchován po dobu 5 let,

c

identifikovat fyzickou osobu přijímající hovor dotazem na jméno, příjmení a 4 náhodně vybrané číslice z čísla pojištěnce, je-li známo,

d

sdělit, jaký druh opatření se nařizuje,

e

sdělit počátek a konec běhu izolace nebo karanténního opatření,

f

sdělit, kde a jakým způsobem si může fyzická osoba ověřit, že izolace nebo karanténní opatření jí byly nařízeny orgánem ochrany veřejného zdraví, a

g

poučit fyzickou osobu o právu požádat o prošetření důvodnosti nařízení izolace nebo karanténního opatření včetně informace, kde tak lze učinit.

(2) V případě, že je při identifikaci fyzické osoby přijímající hovor zjištěno, že se nejedná o fyzickou osobu nebo osobu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které mají být izolace nebo karanténní opatření nařízeny, se odstavec 1 písm. d) až g) nepoužijí a hovor se ukončí.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

MENU