160/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 075 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. června 2022 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 14. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

5/2014 Sb.;

Výchozí předpisy

218/2000 Sb. - podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7;
Původní znění předpisu
Zavřít

160

VYHLÁŠKA

ze dne 14. června 2022,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 25/2015 Sb. a zákona č. 128/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/2015 Sb., vyhlášky č. 395/2016 Sb., vyhlášky č. 466/2017 Sb., vyhlášky č. 344/2019 Sb. a vyhlášky č. 514/2021 Sb., se mění takto:

1

V příloze č. 1 bodu 10 se věta poslední zrušuje.

2

V příloze č. 6 bodu 5 se za slovo skladbou vkládají slova a bodem 14.

3

V příloze č. 6 bod 14 zní:

14

Část X.a - Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu a část X.b - Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

14.1

V této části výkazu se uvádějí příjmy, přijaté půjčené peněžní prostředky a výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu v členění podle jednotlivých mimořádných událostí. Mimořádnou událostí se pro účely této vyhlášky rozumí událost s potencionálně významným dopadem na státní rozpočet, rozpočty státních fondů, rozpočty územních samosprávných celků, rozpočty dobrovolných svazků obcí nebo rozpočty příspěvkových organizací.

14.2

Číslo mimořádné události je dvoumístné. Mimořádné události jsou číslovány vzestupně v chronologickém pořadí. Mimořádné události s jejich čísly, názvy a platností jsou vyhlašovány a zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva financí.

14.3

Údaj v části X.a sl. 03 vyjadřuje výsledek od počátku roku v rámci příslušného paragrafu, položky, nebo položky zvýšení financování, nástroje a prostorové jednotky na straně příjmů a dané mimořádné události za vykazované období. Údaj v části X.b sl. 03 vyjadřuje výsledek od počátku roku v rámci příslušného paragrafu, položky, nástroje a prostorové jednotky na straně výdajů a dané mimořádné události za vykazované období. V případě nástrojového a prostorového třídění podle rozpočtové skladby se postupuje podle bodů 15 a 16.

4

V příloze č. 6 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí části X.a a X.b znějí:

X.a

Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost Paragraf Položka, nebo položka zvýšení financování Nástroj Prostorová jednotka Výsledek od počátku roku
a b c d e 03
X.b

Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událostParagrafPoložkaNástrojProstorová jednotkaVýsledek od počátku roku
abcde03

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Při vypracování finančních výkazů za kalendářní měsíce předcházející dni nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2

Části X.a a X.b Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se sestavují a předávají podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, poprvé za kalendářní měsíc srpen roku 2022.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.

MENU