159/2022 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 075 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. června 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

463/2013 Sb.;

Výchozí předpisy

167/1998 Sb. - § 44c odst. 1;

CZ-NACE

20; 21;

Předpisy EU

(EU) 2015/1535; (EU) 2021/802;
Původní znění předpisu
Zavřít

159

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. června 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., nařízení vlády č. 46/2017 Sb., nařízení vlády č. 30/2018 Sb., nařízení vlády č. 242/2018 Sb. a nařízení vlády č. 184/2021 Sb., se mění takto:

1

Na konci textu poznámky pod čarou č. 3 se na samostatném řádku doplňuje věta

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/802 ze dne 12. března 2021, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek methyl 3,3-dimethyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) a methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H- -indol-3-karbonyl]amino }-3 , 3-dimethylbutanoát (4F-MDMB-BICA) do definice drogy.

2

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 1 omamných látek

Příloha PDF (6337 kB)
3

Přílohy č. 3 a 4 znějí:

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 3 omamných látek

Příloha PDF (2821 kB)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 4 psychotropních látek

Příloha PDF (21330 kB)
4

V tabulce přílohy č. 7 se pod řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce uvedeno slovo Tetrazepam, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce uvedeno slovo Tofisopam, ve sloupci Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název jsou uvedena slova Grandaxin, Emandaxin, EGYT 341 Nodeprine, Seriel, TF a ve sloupci s názvem Chemický název podle IUPAC je uvedeno slovo 1-(3,4-dimethoxyfenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepin.

Čl. II

Technický předpis

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

MENU