158/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 074 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. června 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 10. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
158

VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2022,
kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností  souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 105/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb., vyhlášky č. 391/2017 Sb. a vyhlášky č. 252/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písm. h) se slova „písemně zpracovaný“ nahrazují slovy „národní ošetřovatelský postup nebo jiný“ a slovo „věstníku“ se nahrazuje slovem „Věstníku“.

        2.  V § 2 písmeno i) zní:

„i)   systémem kvality laboratoře se rozumí postupy v laboratoři, které odpovídají právním předpisům, normám ČSN, EN nebo ISO, případně standardům souvisejícím se zajištěním a řízením kvality laboratorních činností,“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

        3.  V § 2 písm. j) se slova „jiného právního předpisu3)“ nahrazují slovy „podle zákona upravujícího zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (dále jen „zdravotnický prostředek“)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU