154/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 072 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. června 2022 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 8. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

36/2006 Sb.;

Výchozí předpisy

21/2006 Sb. - podle § 21;

CZ-NACE

07; 08; 09; 23; 41; 42; 43; 71; 81;
Původní znění předpisu
Zavřít

154

VYHLÁŠKA

ze dne 8. června 2022,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 279/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 389/2015 Sb., vyhlášky č. 411/2016 Sb., vyhlášky č. 409/2017 Sb., vyhlášky č. 265/2018 Sb., vyhlášky č. 280/2019 Sb., vyhlášky č. 316/2019 Sb., vyhlášky č. 486/2020 Sb. a vyhlášky č. 393/2021 Sb., se mění takto:

1

§ 3 odst. 1 větě první se slova na listině, na které je legalizován podpis, zrušují.

2

Nadpis § 5 zní: Vyznačení ověřovací doložky na listině.

3

Za § 5 se vkládají nové § 5a5b, které včetně nadpisů znějí:

§ 5a

Formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci

(1) Dokument v elektronické podobě podepsaný elektronickým podpisem, který má být legalizován (dále jen dokument s elektronickým podpisem), musí být ve formátu PDF/A a jeho velikost nesmí přesáhnout velikost 50 MB. V případě použití formátu PDF/A ve verzi PDF/A-3 a vyšší nesmí dokument s elektronickým podpisem obsahovat dokument v datovém formátu, který není výstupním datovým formátem podle právního předpisu upravujícího vedení spisové služby, nebo dokument obsahující další dokumenty.

(2) Dokument s elektronickým podpisem nesmí obsahovat škodlivý kód, který je způsobilý přivodit újmu na informačním systému, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy (dále jen informační systém), nebo na programovém vybavení kontaktního místa veřejné správy.

(3) Elektronický podpis umístěný v dokumentu s elektronickým podpisem musí být viditelný, nejedná-li se o zaručený elektronický podpis založený na certifikátu pro elektronický podpis.

(4) Pokud je dokument s elektronickým podpisem podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu pro elektronický podpis, nesmí být porušena integrita tohoto dokumentu.

§ 5b

Postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě

(1) Dokument s elektronickým podpisem, který splňuje náležitosti podle § 5a, přijme úřad prostřednictvím datového úložiště elektronické aplikace informačního systému přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen datové úložiště).

(2) Dokument s elektronickým podpisem se v datovém úložišti uloží pro účely provedení legalizace na dobu 30 dnů.

(3) Na dokumentu s elektronickým podpisem, který splňuje náležitosti podle § 5a, provede ověřující osoba legalizaci připojením ověřovací doložky. Připojení ověřovací doložky provede ověřující osoba s využitím informačního systému připojením dokumentu v elektronické podobě obsahujícího ověřovací doložku a otisk dokumentu, na němž je elektronický podpis legalizován. Dokument obsahující ověřovací doložku ověřující osoba podepíše svým kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

(4) Dokument obsahující ověřovací doložku úřad po provedení legalizace žadateli v závislosti na jeho volbě

a

zašle do jeho datové schránky, nebo

b

předá prostřednictvím datového úložiště; dokument obsahující ověřovací doložku se uloží v datovém úložišti na dobu 30 dnů ode dne, kdy byla legalizace provedena.

4

V příloze č. 1 v části Pardubický kraj, písm. h) se za slovo Chornice, vkládá slovo Janůvky,.

5

V příloze č. 1 v části Pardubický kraj, písm. l) se slovo Janůvky, zrušuje.

6

V příloze č. 3 se za slova uznal podpis na listině za vlastní* vkládají slova - uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*.

7

V příloze č. 3 se za slova Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby doplňují slova * - Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*.

8

V příloze č. 4 se za slova uznal podpis na listině za vlastní* vkládají slova - uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*.

9

V příloze č. 4 se za slova Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby doplňují slova * - Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*.

10

V příloze č. 8 nadpis sloupce 7 v pravé části zní: Podpis na dokumentu byl uznán za vlastní.

11

V příloze č. 8 nadpis sloupce 9 zní: Označení druhu dokumentu, který je vidimován nebo na kterém je legalizován podpis.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ověřovací knihy vedené k 1. červenci 2022 lze používat do 31. prosince 2023, pokud v nich budou vyznačeny změny podle čl. I bodů 10 a 11 této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.

MENU