147/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Částka: 069 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. června 2022 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 20. května 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
147

VYHLÁŠKA
ze dne 20. května 2022,
kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) a o) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb., k provedení § 7, § 11g odst. 1 a § 11h odst. 2 energetického zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, se mění takto:

        1.  V úvodní větě se za text „a)“ vkládají slova „a o)“ a slova „a zákona č. 211/2011 Sb., k provedení § 7“ se nahrazují slovy „ , zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb., k provedení § 7, § 11g odst. 1 a § 11h odst. 2“.

        2.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

        „(2)  Tato vyhláška dále stanoví vzory formulářů na podávání žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele a žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele.“.

        3.  V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   objemem dostupných peněžních prostředků k zajištění výkonu licencované činnosti v plánovaném rozsahu odpovídajícím písmenu c), a to

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU