129/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. května 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
129

ZÁKON
ze dne 11. května 2022,
kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o platebním styku


Čl. I

        Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., zákona č. 298/2021 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________
2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 ze dne 14. července 2021 o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění).“.

        2.  V § 2 odst. 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; nejde-li o provádění platební transakce, den, který není sobotou, nedělí nebo svátkem“.

        3.  V § 2 odst. 3 písm. n) se slovo „podvodu“ nahrazuje slovy „podvodnému jednání“.

        4.  V § 3 odst. 2 větě druhé se text „§ 254 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 254a“.

        5.  V § 3 odst. 3 písm. e) bodu 1 se slova „digitální obsah nebo“ zrušují a za slovo „služby“ se vkládají slova „nebo zboží nebo služby, které jsou vytvořeny a dodány v digitální podobě, jejichž použití nebo spotřeba jsou omezeny na technické zařízení a jejichž součástí není použití nebo spotřeba fyzického zboží nebo služeb“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o platebním styku
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České národní bance
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU