121/2022 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. května 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. května 2022 Nabývá účinnosti: 5. července 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
121

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. května 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., nařízení vlády č. 151/2015 Sb., nařízení vlády č. 97/2017 Sb., nařízení vlády č. 86/2018 Sb., nařízení vlády č. 222/2019 Sb. a nařízení vlády č. 137/2021 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

„Směrnice Komise (EU) 2020/2088 ze dne 11. prosince 2020, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o označování alergenních vonných látek v hračkách.
Směrnice Komise (EU) 2020/2089 ze dne 11. prosince 2020, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zákaz alergenních vonných látek v hračkách.“.

        2.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

„Směrnice Komise (EU) 2021/903 ze dne 3. června 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zvláštní limitní hodnoty pro anilin v některých hračkách.“.

        3.  V příloze č. 2 části III. bodě 10 se na konci první tabulky doplňují položky, které znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU