111/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

Částka: 055 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. května 2022 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 20. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 1. září 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

74/2005 Sb.; 310/2018 Sb.;

Výchozí předpisy

561/2004 Sb. - podle § 112, § 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f);

Oblasti

CZ-NACE

85;
Původní znění předpisu
Zavřít

111

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112, § 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:

Část první

Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb.

Čl. I

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., vyhlášky č. 279/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 163/2018 Sb., vyhlášky č. 196/2019 Sb. a vyhlášky č. 423/2020 Sb., se mění takto:

1

§ 2 odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo nebo.

2

§ 2 odst. 3 písmeno b) zní:

b

pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání, které není pravidelnou denní docházkou a které se koná po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního vyučování pravidelně s výjimkou období školních prázdnin alespoň jednou za

1

týden v rozsahu alespoň 1 hodiny, nebo

2

2 týdny v rozsahu alespoň 2 hodin,

Část druhá

Změna vyhlášky č. 310/2018 Sb.

Čl. II

Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb., se mění takto:

1

§ 1 písmena b) a c) znějí:

b

ve středisku volného času

1

1 dítě, 1 žák, 1 student, který je přijat k 1 nebo více zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání, které se konají v rozsahu nejvýše 3 hodiny týdně v průměru po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního vyučování s výjimkou období školních prázdnin,

2

1 dítě, 1 žák, 1 student, který je přijat k 1 nebo více zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání, které se konají v rozsahu více než 3 hodiny týdně v průměru po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního vyučování s výjimkou období školních prázdnin,

3

1 dítě, 1 žák, 1 student, který je přijat k 1 nebo více táborům, a to na dobu alespoň 5 po sobě jdoucích dnů,

c

1 žák ve školním klubu, který se vzdělává v základní škole, v základní škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém vzdělávacím programu konzervatoře a který je přijat k 1 nebo více zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou

1

denní docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání,

2

docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání,

2

§ 1 písm. d) se slova kteří jsou přijati nahrazují slovy který je přijat a na konci textu písmene se doplňují slova podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání.

3

§ 2 odst. 3 písm. c) se slova , kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti nahrazují slovy ve středisku volného času.

4

§ 2 odst. 3 písm. d) se slova , kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti nahrazují slovy ve školním klubu.

5

§ 2 se odstavec 7 zrušuje.

6

§ 4 odst. 1 písm. a) se slova školských zařízení uvedených v písmenu b) nahrazují slovy zařízení školního stravování, školní družiny a táboru u středisek volného času.

7

§ 4 odst. 1 písm. b) se slovo školských zrušuje a slova školních družin se nahrazují slovy školní družiny.

8

§ 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Krajský normativ pro jednotku výkonu podle § 1 písm. b) bodu 3 se stanoví z krajského normativu pro jednotku výkonu podle § 1 písm. b) bodu 2 opravným koeficientem, který nesmí být vyšší než 0,25.

9

§ 7 odst. 1 se za slova až 4 vkládají slova a 6.

10

Příloha Minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí se zrušuje.

Část třetí

Účinnost

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2022, s výjimkou ustanovení čl. II, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Gazdík v. r.

MENU