109/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Částka: 053 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. května 2022 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 26. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

74/2014 Sb.;

Výchozí předpisy

164/2013 Sb. - podle § 13 odst. 1;

CZ-NACE

84;

Daně a účetnictví

Předpisy EU

(EU) 2021/514;
Původní znění předpisu
Zavřít

109

VYHLÁŠKA

ze dne 26. dubna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Ministerstvo financí stanoví podle § 13 odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 92/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, se mění takto:

1

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta Směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní..

2

§ 1 písm. a) bodě 4 se slovo a nahrazuje čárkou.

3

§ 1 písm. a) bodě 5 se slova smlouvy a nahrazují slovem smlouvy,.

4

§ 1 se na konci písmene a) doplňuje bod 6, který zní:

6

příjem z licenčních poplatků,

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 1 písm. a) bodu 6 vyhlášky č. 74/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužije přede dnem zprovoznění systému pro předávání informací o příjmu z licenčních poplatků prostřednictvím společné komunikační sítě.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.

MENU