108/2022 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. května 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 6. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

112/2019 Sb.; 2/2021 Sb.;

Výchozí předpisy

211/2000 Sb. - podle § 9;

Oblasti

CZ-NACE

68; 84;
Původní znění předpisu
Zavřít

108

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. dubna 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:

Část první

Změna nařízení vlády č. 112/2019 Sb.

Čl. I

Nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., se mění takto:

1

V názvu nařízení vlády se slova rozvoje bydlení nahrazují slovy podpory investic.

2

§ 1 se slova rozvoje bydlení nahrazují slovy podpory investic.

3

§ 19 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

(7) Nájemní smlouvu k sociálnímu bytu lze rovněž uzavřít s osobou, které byla v České republice udělena dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace7).

7

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Část druhá

Změna nařízení vlády č. 2/2021 Sb.

Čl. II

Nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, se mění takto:

1

§ 5 odst. 1 se na konci písmene d) slovo nebo zrušuje.

2

§ 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem , nebo a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

f

je osobou, které byla v České republice udělena dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace9) (dále jen osoba s dočasnou ochranou).

9

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

3

§ 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Na osoby s dočasnou ochranou se po dobu platnosti zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace9) nepoužije odstavec 2 věta první, jde-li o práva k nemovitostem na území Ukrajiny, a výjimka umožňující podmínit uzavření nájemní smlouvy k bytu složením peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem uvedená v odstavci 3.

Část třetí

Účinnost

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj:

PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.

MENU