91/2022 Sb.Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. dubna 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 11. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
91

ZÁKON
ze dne 7. dubna 2022
o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

PANEVROPSKÝ OSOBNÍ PENZIJNÍ PRODUKT


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní produkt1) působnost České národní banky v oblasti panevropského osobního penzijního produktu a některá práva a povinnosti poskytovatelů, distributorů a účastníků panevropského osobního penzijního produktu.

        (2)  Nestanoví-li tento zákon nebo přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní produkt1) jinak, použijí se na činnost poskytovatele a distributora panevropského osobního penzijního produktu při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu a pro dohled nad touto činností v závislosti na tom, o kterou finanční službu jde, právní předpisy upravující činnost poskytovatelů a distributorů této finanční služby a dohled nad touto činností.


§ 2

Příslušný orgán

        Pravomoci příslušného orgánu podle přímo použitelných předpisů upravujících panevropský osobní penzijní produkt1) vykonává Česká národní banka.


§ 3

Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu

        (1)  Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu může podat

a)   banka,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PANEVROPSKÝ OSOBNÍ PENZIJNÍ PRODUKT
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Příslušný orgán
§ 3 - Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu
§ 4 - Oznamovací povinnost distributora panevropského osobního penzijního produktu
§ 5 - Odborná způsobilost
§ 6 - Zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu
§ 7 - Ochrana zájmů účastníků a příjemců plnění z panevropského osobního penzijního produktu při zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu
§ 8 - Postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli
§ 9 - Rozhodnutí o postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli
§ 10 - Společná ustanovení k postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu jinému poskytovateli
§ 11 - Změna poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu
§ 12 - Dohled
§ 13 - Informační povinnost
§ 14 - Opatření k nápravě
§ 15 - Přestupky poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu
§ 16 - Přestupky distributora panevropského osobního penzijního produktu
§ 17 - Přestupky depozitáře
§ 18 - Další přestupky
§ 19 - Společné ustanovení k přestupkům
§ 20 - Uveřejnění rozhodnutí
§ 21 - Seznamy
§ 22 - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
§ 24  
§ 25 - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 26  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění
§ 27  
§ 28 - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU