90/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. dubna 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 1. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
90

ZÁKON
ze dne 6. dubna 2022,
kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 339/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES.“ zrušuje.

        2.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. dubna 2019 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy.“.

        3.  Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.

        4.  V § 23a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 23a odst. 3 a v § 23a odst. 5 větě první se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU