86/2022 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2024, VAR %

Částka: 046 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. dubna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 13. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 22. září 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
86

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
85/2022 Sb. ze dne 13. dubna 2022,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2024, VAR %        Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2022–2024, VAR % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

  1.
Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2022–2024, VAR %
Zkrácený název: ČR, VAR %, 24
Pořadové číslo emise: 147.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 20. 4. 2022
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 22. 9. 2024
Datum emise: 22. 4. 2022
Datum splatnosti: 22. 10. 2024
Výnos dluhopisu: určen pohyblivou úrokovou sazbou
Zlomek dní: ACT/360
ISIN: CZ0001006498
  2.
Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě jiných zákonů.
  3.
Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář“). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
. . .

Zavřít
MENU