67/2022 Sb.Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. března 2022 Nabývá účinnosti: 21. března 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. srpna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
67

ZÁKON
ze dne 17. března 2022
o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje opatření v oblasti školství1), která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace2) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“).

        (2)  Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů.


§ 2

Přijímání k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání

        (1)  Pokud ředitel mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo pobytu cizinec, nebo základní školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo pobytu cizinec, rozhodl mimo režim zápisu podle školského zákona o nepřijetí cizince, na kterého se vztahuje povinné předškolní vzdělávání nebo povinná školní docházka, nebo jde o osobu podle § 20 odst. 2 školského zákona, bezodkladně informuje zřizovatele.

        (2)  Zřizovatel bez zbytečného odkladu po projednání s ředitelem jiné školy určí pro vzdělávání jím zřizovanou školu, není-li v této škole překročen nejvyšší povolený počet dětí nebo žáků zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud nemůže být určena žádná škola, zřizovatel bez zbytečného odkladu informuje krajský úřad příslušný podle místa pobytu cizince. Krajský úřad bez zbytečného odkladu určí školu pro vzdělávání, a to po projednání s ředitelem příslušné školy a s jejím zřizovatelem; přitom přihlíží k místu pobytu cizince.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Přijímání k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání
§ 3 - Obsah vzdělávání v mateřské, základní, střední, vyšší odborné škole a konzervatoři
§ 4 - Přijímání ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
§ 5 - Přijímací řízení ke střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání a ke vzdělávání v konzervatoři
§ 6 - Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka
§ 7 - Výjimka z hygienických požadavků na školy a školská zařízení
§ 8 - Zvláštní pravidla pro vysoké školy
§ 9 - Osvobození od poplatku za nostrifikace
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU