65/2022 Sb.Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. března 2022 Nabývá účinnosti: 21. března 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. března 2025
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
65

ZÁKON
ze dne 17. března 2022
o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace dne 24. února 2022 upravuje

a)   podmínky udělování dočasné ochrany cizinců uvedených v § 3 v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „rozhodnutí Rady“) a

b)   zvláštní pravidla pro poskytování zdravotních služeb.

        (2)  Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů upravujících právní vztahy podle odstavce  1, nestanoví-li tento zákon jinak.


Dočasná ochrana

§ 2

        Dočasnou ochranou se rozumí oprávnění k pobytu na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky v návaznosti na rozhodnutí Rady.


§ 3

        (1)  Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky uděluje dočasnou ochranu cizincům, na které se povinně vztahuje rozhodnutí Rady.

        (2)  Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky dále uděluje dočasnou ochranu cizinci, který doloží, že

. . .

Obsah předpisu:
§ 2 - Dočasná ochrana
§ 3  
§ 4 - Řízení ve věcech dočasné ochrany
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Zvláštní pravidla pro poskytování zdravotních služeb
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU