39/2022 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. února 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. února 2022 Nabývá účinnosti: 26. února 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
39

ZÁKON
ze dne 18. února 2022,
kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění COVID-19


Čl. I

        Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

„b)   omezení výkonu podnikatelské nebo jiné činnosti v provozovně, obchodním centru, na tržišti, tržnici nebo v jiném prostoru sloužícímu k podnikatelské nebo obdobné činnosti anebo stanovení podmínek pro jejich výkon, včetně omezení provozní doby,

c)   omezení podnikatelské nebo obdobné činnosti, při jejímž výkonu přichází fyzická osoba do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou, anebo stanovení podmínek pro výkon takové činnosti,“.

        2.  V § 2 odst. 2 písm. d) se za slova „omezení provozování“ vkládají slova „sportoviště ve vnitřním prostoru stavby, venkovního sportoviště,“.

        3.  V § 2 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci fyzických osob na jednom místě v jednom čase, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; omezení nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a na shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU