1/2022 Sb.Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Částka: 001 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. ledna 2022 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 22. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
1

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2021
o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku        Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, (dále jen „zákon“) k provedení § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 6, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 29 odst. 4, § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 60 odst. 3, § 61 odst. 2, § 69 odst. 4, § 70 odst. 2, § 76 odst. 6, § 86 odst. 4, § 87 odst. 3, § 88 odst. 4, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2, § 96 odst. 2, § 101 odst. 3 a § 102 odst. 2 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje podrobnosti náležitostí

a)   žádosti o udělení povolení k činnosti

    1.
platební instituce,
    2.
správce informací o platebním účtu,
    3.
poskytovatele platebních služeb malého rozsahu,
    4.
instituce elektronických peněz,
    5.
vydavatele elektronických peněz malého rozsahu,

b)   žádosti o rozšíření povolení podle písmene a) bodů 1 a 3 až 5,

c)   žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,

d)   oznámení

    1.
změny údajů uvedených v žádosti podle písmen a) až c),
    2.
záměru nabýt, zvýšit, pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo na instituci elektronických peněz nebo je ovládnout nebo přestat ovládat,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce (K § 10 odst. 4 zákona)
§ 4 - Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce (K § 11 odst. 2 zákona)
§ 5 - Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb platební instituce (K § 10 odst. 4 a § 11 odst. 2 ve spojení s § 14 zákona)
§ 6 - Žádost o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu (K § 43 odst. 3 zákona)
§ 7 - Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu (K § 44 odst. 2 zákona)
§ 8 - Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (K § 60 odst. 3 zákona)
§ 9 - Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (K § 61 odst. 2 zákona)
§ 10 - Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (K § 60 odst. 3 a § 61 odst. 2 ve spojení s § 64 zákona)
§ 11 - Žádost o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz (K § 69 odst. 4 zákona)
§ 12 - Oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz (K § 70 odst. 2 zákona)
§ 13 - Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb instituce elektronických peněz (K § 69 odst. 4 a § 70 odst. 2 ve spojení s § 73 zákona)
§ 14 - Žádost o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (K § 101 odst. 3 zákona)
§ 15 - Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (K § 102 odst. 2 zákona)
§ 16 - Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (K § 101 odst. 3 a § 102 odst. 2 ve spojení s § 105 zákona)
§ 17 - Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout (K § 18 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona)
§ 18 - Oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo záměru přestat tyto instituce ovládat (K § 18 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona)
§ 19 - Oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz a oznámení změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce (K § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 86 odst. 4 a § 87 odst. 3 zákona)
§ 20 - Oznámení platební instituce nebo instituce elektronických peněz o záměru svěřit výkon některých provozních činností jiné osobě (K § 29 odst. 4 a § 88 odst. 4 zákona)
§ 21 - Žádost nebo oznámení související s výkonem činnosti v hostitelském členském státě (K § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona)
§ 22 - Formáty žádostí a oznámení
§ 23 - Společná ustanovení
§ 24 - Zrušovací ustanovení
§ 25 - Účinnost
Příloha č. 1 - Plán činnosti
Příloha č. 2 - Obchodní plán
Příloha č. 3 - Informace o osobě s kvalifikovanou účastí
Příloha č. 4 - Informace o vedoucích osobách
Příloha č. 5 - Mechanismy pro vnitřní správu a řízení a vnitřní kontrolu
Příloha č. 6 - Informace o hodnocení rizik, kontrolních a bezpečnostních opatřeních a o informačních a komunikačních systémech
Zavřít
MENU