525/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

Částka: 229 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 23. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
525

VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39a odst. 3, § 39b odst. 15, § 39c odst. 11, § 39d odst. 4, § 39f odst. 7 a § 39m odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a zákona č. 371/2021 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, se mění takto:

        1.  V § 1 písm. f) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

        2.  V § 1 písm. l) se slova „vysoce inovativních“ nahrazují slovem „léčivých“.

        3.  V § 1 písmeno v) zní:

„v)   základní strukturu údajů poskytovaných specializovaným pracovištěm podle § 39d odst. 4 zákona v souvislosti s používáním vysoce inovativního léčivého přípravku a výsledcích této léčby,“.

        4.  V § 1 se písmeno w) zrušuje.

Dosavadní písmeno x) se označuje jako písmeno w).

        5.  V § 1 se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x)   strukturu, způsob, formu a časový interval hlášení podle § 39m odst. 2 zákona.“.

        6.  V § 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena  f) a g).

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU