521/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb.

Částka: 227 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 16. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
521

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek
a přípravků, ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb.        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 32 odst. 2 a § 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 273/2013 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „jméno“ nahrazuje slovy „jméno, popřípadě jména, a příjmení“.

        2.  V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „jméno, popřípadě jména“ nahrazují slovy „jméno, popřípadě jména, a příjmení“ a slovo „bydliště“ se nahrazuje slovy „adresu místa trvalého pobytu, a nemá-li trvalý pobyt, adresu bydliště“.

        3.  V § 3 odst. 6 písm. b) se slova „dvakrát ročně“ nahrazují slovy „minimálně jednou za půl roku“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „nebo záloha datového souboru, ze kterého je možné údaje rekonstruovat, vedená na nosiči dat odlišného od hardwarového vybavení sloužícího k vedení elektronické evidence“.

        4.  V § 3 odst. 7 písm. g) a h) se slova „jméno a bydliště“ nahrazují slovy „jméno, popřípadě jména, a příjmení“.

        5.  V § 4 se na konci odstavce  1 doplňuje věta „Připadne-li poslední den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek15), je možné měsíční inventuru provést nejbližší příští pracovní den.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU