518/2021 Sb.Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Částka: 226 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 23. prosince 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 28. února 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
518

ZÁKON
ze dne 15. prosince 2021
o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Úvodní ustanovení

        (1)  Tento zákon upravuje

a)   poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (dále jen „příspěvek“) zaměstnanci jeho zaměstnavatelem,

b)   placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) zaměstnavatelem ve vztahu k poskytnutí příspěvku.

        (2)  Nárok na příspěvek vzniká a trvá nejdéle do 28. února 2022.

        (3)  Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví1).


Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem
§ 7  
§ 8 - Společná ustanovení
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU