517/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí

Částka: 225 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 16. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
517

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2021,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. e) a g) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 286/2021 Sb., a podle § 131 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů


Čl. I

        Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů, ve znění vyhlášky č. 329/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V názvu vyhlášky se slova „správců podniku“ nahrazují slovy „správce obchodního závodu a správce nemovité věci“ a na konci názvu vyhlášky se doplňují slova „a o paušálně stanovené náhradě nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu“.

        2.  § 1 se včetně nadpisu zrušuje.

        3.  Nad označení § 2 se vkládá nadpis „Odměna a náhrada hotových výdajů správce závodu“.

        4.  V § 2 odst. 1 se slovo „Základem“ nahrazuje slovy „Rozhodne-li soud ve výkonu rozhodnutí postižením závodu, že bude nařízen prodej závodu v dražbě, základem“, slovo „podniku“ se nahrazuje slovem „závodu“, za text „338n odst.“ se vkládají slova „1 a“ a na konci textu věty druhé se slova „ , nejméně však 45 000 Kč“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky o centrální evidenci exekucí
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU