504/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Částka: 220 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 14. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
504

VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2021,
kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 56/2014 Sb., k provedení § 19 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., § 36 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 167/2012 Sb., a § 70 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů


Čl. I

        Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb., vyhlášky č. 213/2012 Sb. a vyhlášky č. 85/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 zní:

        „(1) Základní evidence Národního archivního dědictví (dále jen „základní evidence“) se vede alespoň v listinné podobě. Archivy, s výjimkou bezpečnostních archivů, vedou základní evidenci také v digitální podobě v informačním systému pro vedení evidence Národního archivního dědictví (dále jen „systém evidence archiválií“), který je součástí národního portálu. Bezpečnostní archivy mohou vést část základní evidence, která neobsahuje utajované informace4), v digitální podobě v systému evidence archiválií. Kulturně vědecké instituce mohou vést základní evidenci v digitální podobě v systému evidence archiválií.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU