500/2021 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami

Částka: 220 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
500

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. prosince 2021
o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami        Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb.:


§ 1

Doklady prokazující postavení osoby
se zvláštními sociálními potřebami

        (1)  Osoba s nízkými příjmy pro prokázání splnění podmínek podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích předává poskytovateli univerzální služby čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze k tomuto nařízení, a dále předloží k nahlédnutí doklad totožnosti.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Doklady prokazující postavení osoby se zvláštními sociálními potřebami
§ 2 - Výše cenového zvýhodnění
§ 3 - Náležitosti a doba uchovávání seznamu osob s přiznanou zvláštní cenou
§ 4 - Přechodné ustanovení
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha - Čestné prohlášení fyzické osoby o splnění zákonných podmínek pro získání zvláštních cen podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Zavřít
MENU