499/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

Částka: 220 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
499

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh        Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 3 písm. g) se slova „tísňovému volání“ nahrazují slovy „tísňové komunikaci“.

        2.  V příloze č. 1 bod 3 včetně poznámek pod čarou č. 9 a 11 zní:

„3.  Letecké vybavení, pokud toto vybavení spadá do oblasti působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla v oblasti civilního letectví9) a je určeno výlučně pro použití ve vzduchu:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU