490/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 218 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 10. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
490

VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., vyhlášky č. 302/2020 Sb. a vyhlášky č. 125/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 písm. a) se za slova „výkupní cenou“ vkládají slova „referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou“.

        2.  V § 1 odst. 2 písm. b) se slova „hodinové ceny“ nahrazují slovy „aukčního bonusu pro obnovitelné zdroje“.

        3.  V § 2 písmeno a) zní:

„a)   diagramem ze smluv sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každý vyhodnocovací interval v MWh s rozlišením na 3 desetinná místa,“.

        4.  V § 2 písm. a) se text „MWh“ nahrazuje textem „MW“.

        5.  V § 2 písmeno c) zní:

„c)   vyhodnocovacím intervalem základní časový úsek v trvání 1 hodiny pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování; u prvního vyhodnocovacího intervalu je začátek stanoven na čas 00.00 hodin a konec na čas 01.00 hodin dne dodávky,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU