489/2021 Sb.Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Částka: 218 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 10. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
489

VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2021
o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a provozní podpory biometanu u operátora trhu (dále jen „registrace podpory“), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výrobcem energie výrobce1), výrobce tepla2), výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu,

b)   formou podpory výkupní cena, zelený bonus na elektřinu v ročním nebo hodinovém režimu, aukční bonus v ročním nebo hodinovém režimu, zelený bonus na teplo, zelený bonus na biometan nebo bonus k transformaci výroby tepla.


§ 3

Postup registrace podpory

        (1)  Výrobce energie při registraci podpory v systému operátora trhu uvede údaje o

a)   výrobci energie,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Postup registrace podpory
§ 4 - Evidence údajů o výrobci energie
§ 5 - Evidence údajů o zdroji elektřiny
§ 6 - Evidence údajů o výrobně tepla a výrobně tepla z neobnovitelného zdroje
§ 7 - Evidence údajů o výrobně biometanu
§ 8 - Evidence údajů o podpoře
§ 9 - Ověření údajů k registraci podpory elektřiny
§ 10 - Ověření údajů k registraci podpory tepla
§ 11 - Ověření údajů k registraci podpory biometanu
§ 12 - Výsledek ověření
§ 13 - Změny evidovaných údajů k registraci podpory
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - Identifikační údaje výrobce energie a další údaje pro registraci podpory v systému operátora trhu
Příloha č. 2 - Údaje o zdroji elektřiny pro registraci podpory v systému operátora trhu
Příloha č. 3 - Údaje o výrobně tepla a výrobně tepla z neobnovitelného zdroje pro registraci podpory v systému operátora trhu
Příloha č. 4 - Údaje o výrobně biometanu pro registraci podpory v systému operátora trhu
Příloha č. 5 - Údaje o podpoře pro registraci v systému operátora trhu
Zavřít
MENU