488/2021 Sb.Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Částka: 218 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 10. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
488

VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2021
o podmínkách připojení k plynárenské soustavě        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě, způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity, technické požadavky na výstavbu těžebního plynovodu odkupovaného provozovatelem distribuční soustavy, pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení a podmínky instalace zařízení ve výrobnách biometanu.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení k nadřazené soustavě a která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva, nebo která v daném území zamýšlí provést výstavbu zařízení, nebo která zamýšlí provést úpravu zařízení již připojeného k nadřazené soustavě,

b)   nadřazenou soustavou přepravní soustava, distribuční soustava, zásobník plynu nebo těžební plynovod, ke které žadatel žádá o připojení zařízení,

c)   zařízením výrobna plynu, distribuční soustava, přímý plynovod, odběrné plynové zařízení nebo zásobník plynu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky připojení zařízení žadatele
§ 4 - Žádost o připojení
§ 5 - Posouzení žádosti o připojení
§ 6 - Technické podmínky připojení
§ 7 - Návrh na uzavření smlouvy o připojení
§ 8  
§ 9 - Zajištění požadované kapacity
§ 10 - Podíl žadatele na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Podmínky připojení zařízení nad rámec standardního připojení
§ 14 - Technické požadavky na výstavbu těžebního plynovodu
§ 15 - Přechodná ustanovení
§ 16 - Zrušovací ustanovení
§ 17 - Účinnost
Příloha č. 1 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI ZMĚNĚ ZÁKAZNÍKA KATEGORIE DOMÁCNOST A MALOODBĚR
Příloha č. 2 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ K PŘEPRAVNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 3 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY PLYNU K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, TĚŽEBNÍMU PLYNOVODU NEBO ZÁSOBNÍKU PLYNU
Příloha č. 4 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY K JINÉ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 5 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 6 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ZÁSOBNÍKU PLYNU K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 7 - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ K ZÁSOBNÍKU PLYNU
Příloha č. 8 - PODÍL ŽADATELE O PŘIPOJENÍ NA OPRÁVNĚNÝCH NÁKLADECH SPOJENÝCH S PŘIPOJENÍM JEHO ZAŘÍZENÍ K PŘEPRAVNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 9 - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU TĚŽEBNÍHO PLYNOVODU PŘIPOJUJÍCÍHO VÝROBNU BIOMETANU K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ ODKUPOVANÉHO PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
Zavřít
MENU