487/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Částka: 218 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 10. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
487

VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, se mění takto:

        1.  V § 1 písm. a) se za slovo „elektřiny“ vkládají slova „(dále jen „výrobna“)“.

        2.  V § 2 písm. b) se slovo „elektřiny“ zrušuje.

        3.  V § 2 písm. b) bodě 3 se slova „pro místo“ nahrazují slovy „v místě“.

        4.  V § 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena  c) až f).

        5.  V § 2 písm. c), e) a f), § 3 odst. 3, § 5 odst. 4 a v § 8 odst. 1 písm. i) se slovo „elektřiny“ zrušuje.

        6.  V § 2 písm. f) se za slovo „hodnot“ vkládá slovo „výkonů“.

        7.  V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „elektřiny (dále jen „výrobna“)“ zrušují.

        8.  V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; v případě zákazníka, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí, jsou náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce“.

        9.  V § 3 odst. 2 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU