475/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 213 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. prosince 2021 Autor předpisu:
Přijato: 6. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
475

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb. a nařízení vlády č. 335/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu věty páté doplňuje text „(2021/C 457/01)“.

        2.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________
2)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1951 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů pro koncese.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU