458/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.

Částka: 205 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
458

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. listopadu 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.        Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1, § 6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 210/2019 Sb. a zákona č. 450/2020 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 1 se slova „ , s výjimkou investiční akce ve výrobě, kde má být předmětem výroby výrobek se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení,“ zrušují, částka „500 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou „2 000 000 000 Kč“, částka „250 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou „1 000 000 000 Kč“ a číslo „500“ se nahrazuje číslem „250“.

        2.  V § 5 se za odstavec  1 vkládají nové odstavce  2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 11 znějí:

        „(2)  Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a počet nových pracovních míst uvedené v odstavci  1 se nepoužijí, pokud se jedná o investiční akci ve výrobě,

a)   kde má být předmětem výroby výrobek se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nebo

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU