456/2021 Sb.Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Částka: 204 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 29. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
456

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2021
o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 314/2019 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Podrobnosti o přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin

        (1) Přenosem reprodukčního materiálu lesních dřevin se rozumí přenos z místa zdroje na místo použití při umělé obnově lesních porostů a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

          (2) Nelze-li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci stejné přírodní lesní oblasti1), lze provádět jeho přenos za dodržení pravidel uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (3) Přenos lze provádět v rámci výškových pásem určených lesními vegetačními stupni2). Nelze–li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci daného stupně, lze provádět jeho přenos způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

        (4) Pravidla použití dovezeného reprodukčního materiálu douglasky tisolisté a jedle obrovské ze Spojených států amerických a Kanady jsou uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

        (5) Nelze-li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci přenosů podle odstavců 2 a 3, může Ministerstvo zemědělství na základě odborného stanoviska, zpracovaného na jeho žádost, udělit výjimku pro použití semenného materiálu ze stanovištně vhodných uznaných zdrojů států Evropské unie. Požadavky na kvalitu uznaných zdrojů reprodukčního materiálu mimo území České republiky musí odpovídat kritériím uvedeným v jiném právním předpise3).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Podrobnosti o přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin
§ 2 - Podrobnosti o obnově lesních porostů a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
§ 3 - Podrobnosti o evidenci o původu reprodukčního materiálu
§ 4 - Přechodné ustanovení
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Pravidla přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi v rámci České republiky
Příloha č. 2 - Přenosy reprodukčního materiálu mezi lesními vegetačními stupni (LVS) v rámci České republiky
Příloha č. 3 - Pravidla použití dovezeného reprodukčního materiálu douglasky tisolisté a jedle obrovské ze Spojených států amerických a Kanady
Příloha č. 4 - Minimální počty jedinců jednotlivých druhů dřevin v tis. kusech na jeden hektar pozemku při obnově lesních porostů a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
Příloha č. 5 - VZOR Evidence o původu reprodukčního materiálu použitého k umělé obnově lesa a zalesňování
Zavřít
MENU